T.C. ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

2018/559 E. SAYILI DOSYASINDA

KONKORDATO KOMİSERLER KURULUNDAN
İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN 299. MADDESİ GEREĞİNCE
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET


Borçlunun Ticaret Unvanı : İlci İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Borçlunun Adresi : Şehit Ersan Cad. Çoban Yıldızı Sokak No:8/5 Çankaya ANKARA

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/559 E. sayılı dosyasında, konkordato talep eden borçlu İlci İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında, 01/11/2018 tarihinden itibaren bir yıl süreyle kesin mühlet kararı verilmiştir.
Borçlu şirketten geçici mühlet tarihi olan 01/08/2018 tarihi öncesi alacaklı olanların; alacak miktarlarını, alacağın dayanaklarını ve varsa delillerini, talebe yetkili olduklarını gösterir belge ve imza beyannamesi ile Harçlar Kanunu 1 Sayılı Tarife’de gösterilen 73,10-TL masaya katılma harcının yatırıldığını gösterir makbuzla birlikte işbu ilândan itibaren on beş gün içinde aşağıda gösterilen adrese ulaşacak şekilde, hafta içi çalışma saatleri olan 09:00 – 17:30 saatleri arasında bildirmeleri, aksi hâlde alacakları bilançoda kayıtlı olmayan alacaklıların konkordato müzakerelerine kabul edilmeyecekleri, oy kullanma hakkında yoksun kalacakları hususu, İcra ve İflas Kanunu m. 288, 290/2 ve 299 uyarınca İHTAR VE İLÂN OLUNUR. 30/04/2019

Alacak Bildiriminin Yapılacağı Adres
Şehit Ersan Cad. Çoban Yıldızı Sokak No:8/5 Çankaya ANKARA

KONKORDATO KOMİSERLER KURULU
Emre KALENDER – M. Fevzi MUTLU – İbrahim TORUN

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.