T.C.
KDZ.EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/403 Esas

Davacı İHSAN UYSAL KDZ İKİ OTOMOTİV ile ilgili olarak mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;a)Davacı (borçlu) Davacı İHSAN UYSAL/KDZ İKİ OTOMOTİV (Kdz Ereğli VD: 8990152688, Kdz.Ereğli Ticaret Sicil Memurluğu 8266/7812 sicil numaralı) hakkında 18/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı Şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere Malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacının(borçlunun) sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici Konkordato Komiseri olarak ****************’ın görevlendirilmesine, karar verilmiş olup;
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden Konkordato talebinin Reddini isteyebilecekleri ve Mahkememizin 2018/403 Esas sayılı Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 18/03/2019 günü saat 10:00’da yapılacağı,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2. maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.