İflas Erteleme Kapsamında Verilen Tedbir Kararının Hüküm Kesinleşinceye Kadar Devamına Karar Verilemeyeceği/Tasfiyenin Başlayacağı Nazara Alınarak İflas Erteleme Talebi İle Verilen Tedbir Kararının da Kaldırılmasına Karar Verileceği…

T.C.
YARGITAY
23. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/1048
K. 2016/2165
T. 6.4.2016

• İFLAS ERTELEME TEDBİRİNİN İFLAS KARARI VERİLMEKLE HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ BEKLENMEDEN KALKMASI (İflas Erteleme Kapsamında Verilen Tedbir Kararının Hüküm Kesinleşinceye Kadar Devamına Karar Verilemeyeceği/Tasfiyenin Başlayacağı Nazara Alınarak İflas Erteleme Talebi İle Verilen Tedbir Kararının da Kaldırılmasına Karar Verileceği)

• İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ (Davacı Şirketin İflasına Karar Verildiği/Davacıya veya Talebi Halinde Müdahillere İflas Avansı Yatırmaları İçin Süre Verileceği – Yatırılmadığı Takdirde İflas Davasının Kamu Düzenini İlgilendirmesi Karşısında İflas Avansının Temini Cihetine Gidileceği/İflas Kararı Verilmekle Tasfiyenin Başlayacağı Nazara Alınarak İflas Erteleme Talebi İle Verilen Tedbir Kararının da Kaldırılması Gerektiği)

• İFLAS ERTELEME TEDBİRİ (Davacı Şirketin İflasına Karar Verildiği/İflas Kararı Verilmekle Tasfiyenin Başlayacağı Nazara Alınarak İflas Erteleme Talebi İle Verilen Tedbir Kararının da Kaldırılacağı)

• İFLAS AVANSI (İflas Kararı Verilmekle Derhal Hüküm İfade Edeceği Halde 10.000 TL İflas ve Masraf Avansı Yatırıldığında Karar Örneğinin İflas Müdürlüğüne Gönderilmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)

6100/m. 325

2004/m. 164/3

ÖZET : Dava, iflasın ertelenmesi talebine ilişkindir.

Davacı şirketin iflasına karar verilmiştir. İflas kararı verilmekle derhal hüküm ifade edeceği halde, iflas ve masraf avansı yatırıldığında karar örneğinin iflas müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmesi hatalı olduğu gibi, iflas erteleme kapsamında verilen tedbir kararının hüküm kesinleşinceye kadar devamına karar verilmesi de açıkça yasaya aykırı görülmüştür.

DAVA : Davacının açmış olduğu iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ve müdahiller T… Tic. A.Ş. ve Te… San. A.Ş. vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin borca batık olduğunu ancak iyileştirme projelerinin bulunduğunu ileri sürerek, müvekkilinin iflasının 1 yıl süre ile ertelenmesini istemiştir.

Müdahiller vekilleri, davanın reddini, davacının iflasını istemişlerdir.

Mahkemece, bilikişi raporu, uyulan bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre; davacı şirketin borca batık olduğu, sunulan iyileştirme projesinin gereklerinin yerine getirilmediği, bu nedenle borca batıklığı düzeltme imkanının bulunmadığı gerekçesi ile davacının iflasına karar verilmiştir.

Kararı, davacı ve müdahiller T… Tic. A.Ş. ve Te… San. A.Ş vekilleri temyiz etmiştir.

1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2) Müdahiller T… Tic. A.Ş. ve Te… San. A.Ş vekilinin temyizi yönünden;

Mahkemece, davacı şirketin iflasına karar verilmiş, ne var ki, iflas kararı verilmekle derhal hüküm ifade edeceği halde (İİK m.164/3) 10.000 TL iflas ve masraf avansı yatırıldığında karar örneğinin iflas müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmesi hatalı olduğu gibi, iflas erteleme kapsamında verilen tedbir kararının hüküm kesinleşinceye kadar devamına karar verilmesi de açıkça yasaya aykırı olmuştur.

Mahkemece, davacıya veya talebi halinde müdahillere iflas avansı yatırmaları için süre verilmeli, yatırılmadığı takdirde iflas davasının kamu düzenini ilgilendirmesi karşısında HMK’nın 325. maddesi uyarınca iflas avansının temini cihetine gidilmeli, bunun yanında iflas kararı verilmekle tasfiyenin başlayacağı nazara alınarak iflas erteleme talebi ile verilen tedbir kararının da kaldırılmasına karar verilmelidir. İzah edilen sebeplerle, kararın bozulması gerekir.

SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, müdahiller T… Tic. A.Ş. ve Te… San. A.Ş vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, temyiz eden müdahillerden alınan peşin harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.