İflas erteleme ve Çek Yasası ile ilgili değişikliklerin yapılacağı bir süredir konuşuluyor, yapılması konuşulan değişiklikleri sizler için listeledik.

İflasın Ertelenmesi ile ilgili muhtemel Düzenlemeler.

 1. bir şirket veya kooperatif için iflas ertelemesi istenebilmesi için mali durumu iyileştirme projesini mahkemeye sunması gerekecek. İyileştirme projesinde, yeni nakit kaynak konulması dahil nesnel ve gerçek kaynaklar, önlemler ile erteleme süresince tüm işletme giderleri ve çalışma sermayesinin nasıl karşılanacağı gösterilecek. Liste ve belgelerin iflas erteleme talebiyle birlikte sunulmaması veya mahkemece verilecek 2 haftalık kesin süre içinde tamamlanmaması halinde, iflas erteleme talebi ispatlanamamış sayılacak ve borca batık olduğunun anlaşılması halinde talep sahibi şirketin veya kooperatifin iflasına karar verilecek.
 2. Mevcut borçların ödeme süre ve tutarlarını, alacaklıların adreslerini, faaliyet gösterilen sektörün özelliklerine göre stoklar ile bunların bekleme sürelerini ve tutarlarını gösteren listeler, mali tabloların denetlendiğine ilişkin bağımsız denetim raporları ve parasal olmayan aktiflerin muhtemel satış bedellerine ilişkin uzman değerleme raporları, şirket veya kooperatifin ticaret sicili tasdiknamesi ile iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunu gösteren diğer bilgi ve belgelerin işletmenin devamlılığı esasına göre düzenlenmiş ara bilançoyla birlikte mahkemeye sunulması zorunluluğu getiriliyor.
 3. İflas ertelemeden yararlanmış bir sermaye şirketi veya kooperatif, uzatmalar dahil erteleme süresi bitiminden itibaren 1 yıl geçmedikçe iflas erteleme talebinde bulunamayacak. İflas erteleme dönemindeki yargılamalar, uzatmayla birlikte toplam 2 yıllık süreye sayılacak.
 4. halen 4 yıla kadar uzatılabilen iflas erteleme, uzatmayla birlikte 2 yıl ile sınırlandırılacak.
 5. Tasarıyla iflas erteleme talebi üzerine mahkemece verilen nihai kararlara karşı borçlu şirket veya kooperatif ya da erteleme talep eden alacaklı tarafından kararın tebliğinden diğer ilgililer tarafından ise kararın ilanından itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilmesine imkan sağlanıyor.Bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararlara karşı da aynı esaslar dahilinde on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilecek. Bölge adliye mahkemesince iflâsın ertelenmesi kararının kaldırılması veya bölge adliye mahkemesi tarafından verilen iflasın ertelenmesi kararının Yargıtay tarafından bozulması halinde borçlunun mal varlığı üzerindeki tedbirler devam ederken, mahkeme davanın seyrine göre bu tedbirleri değiştirmeye veya kaldırmaya yetkili olacak.
 6. şirketler iflas erteleme için mahkemeye son bir yıldır kayıtlı olduğu yerden başvuru yapmak durumunda olacak.
 7. İflas ertelemeye baş vurmuş şirketlerin faaliyet alanına göre ve kayyumların ihtisas alanına göre kayyum ataması yapılacak.
 8. Kayyumların atanacağı şirket sayısına (en çok 3 şirket) sınırlama getirilecek. Mahkeme, iflası ertelenen şirkette görevlendirilen kayyumun görevine gerektiğinde son verip yerine yenisini seçebilecek.
 9. sahte ya da çifte ticari kayıtlar tutan, mal kaçıran, borçlarını saklayan, çok sık adres değiştirerek alacaklılarından kaçan, mahkemenin yetkisine etki etmeye çalışan, birden çok iflasın ertelenmesi ve konkordato yoluna giden borçluların “ertelemeye layık olmadıkları” kabul edilecek.

Çek ile ilgili muhtemel Düzenlemeler.

 1. Arkası yazılı olan çekler 3 gün içinde piyasadan çekilmek zorunda olacak.
 2. Bankalar, çeki yazılan müşteri ile ilgili işlemde bulunabilecek. Çek koçanını geri isteme hakkı da olacak.
 3. Çekin üzerinde kare kod basılacak, çek üzerindeki kare kod okutulduğu zaman bir müşterinin bütün bilgileri ortaya çıkacak. Bu kod içerisinde müşterilerin hangi bankalardan çek kullandığı ve çek sahibinin geçmişteki ödemeleri ile ilgili bilgiler yer alacak. Ödemelerin düzgün yapıldığı veya şirketin üzerinde iflas erteleme veya tedbir kararı var mı gibi konular da çek bozduran kişi tarafından görülebilecek.
 4. Çekin karşılıksız çıkması halinde adli para cezası öngörülmekte. Adli para cezasının ödenmemesi halinde de bu ceza hapse dönüşecektir. Ancak verilen adli para cezası çekte karşılıksız kalan miktardan daha az olamayacak. Yani çekin bedeli ne kadarsa adli para cezası da o kadar olacaktır. Çekin ödenmesi halinde bu adli para cezası ortadan kalkmış olacaktır. Ödenmemesi halinde de bu hapse dönüştürülecek. Hapis cezası ertelenmeyecek, ön ödeme kapsamında olmayacak, uzlaştırma kapsamında olmayacak, hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmayacak.
 5. Daha önceden karşılıksız çek ile ilgili ceza hakimliklerinde yargılamalar yapılıyordu. Yeni düzenlemede karşılıksız çekin yargılanmasının İcra Hakimliklerinde yapılacak ve usulde icra hakimliklerinin tabi olduğu usul dikkate alınacak
 6. Bir şirketin yönetiminde görev yapan, adına çek düzenlenen kişi, çekleri ödenmiyorsa başka şirketin yönetiminde görev alamayacaktır.
 7. Çeki ciro eden kişi için de Merkezi Sicil Sistemi veya T.C. kimlik numarası zorunlu olacak. Karşılıksız çek veren kişi başka şirketin yönetim kurulunda olsa dahi 5 yıl çek yazamayacak.

Ticaret için düşünülen muhtemel Düzenlemeler.

 1. Türk vatandaşlarının yurt dışında bulunan birikimlerini ülkeye getirmelerine imkan verilecek. Türk vatandaşları yurt dışında mevduatları, hisse senetleri, menkul kıymetleri, taşınmazları ve alacaklarını Türkiye’ye getirmeleri halinde teşvik edilebilecek. Birikimini taşıyan vatandaştan hiçbir şekilde vergi alınmayacak. Söz konusu madde ile Türkiye’de yaşayan, işletmesi, şirketi olan ama farklı sebeplerle yurt dışında da varlıkları bulunan kişilerin, bu varlıklarını rahatlıkla Türkiye’ye getirip değerlendirmeleri hedefleniyor. Düzenleme kapsamında kişi veya şirketler yurt dışında bulunan para, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye’ye getirmek istediklerini 31 Aralık’a kadar Türkiye’deki bir banka ya da aracı kuruma bildirecek. Yurt dışındaki varlıkların getirilip sermayeye eklenmesi halinde gider indirimi de yapılabilecek. Para başka kişi adına da getirilebilecek.
 2. Son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarını, Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği değerin üzerinde gerçekleştiren firma yetkililerine iki yıl süreyle yeşil pasaport verilecek. Bu yolla ihracatçıların vize sorunu çözülmüş olacak. İki yıllık pasaport alacak ihracatçıların herhangi bir şekilde devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gerekiyor.
 3. İşletme gelirinin yüzde 85’ini ve daha fazlasını yurt dışından müşteri getirerek sağlayan firmalardaki nitelikli personelin ücreti üzerinden vergi alınmayacak.
 4. Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki binalara beş yıl süreyle, arazilere de teşvik süresince emlak vergisi muafiyeti tanınıyor. İnşa edilen binalardan inşaat-imarla ilgili harçlar da alınmayacak.
 5. Damga Vergisi Kanunun’da yapılacak değişiklikle nispi damga vergisine tabi kağıtlarda her bir nüshanın ayrı ayrı vergilendirilmesi uygulamasına son verilecek. Halihazırda bir kağıt üzerine konulan adi kefalet ve garanti taahhüdü şerhleri üçüncü bir kişinin akdi veya işlemi olarak ayrıca damga vergisine tabi olup, aynı kâğıda taraf adi kefil ve garanti taahhüdünde bulunanların (garantörlerin) birden fazla kişi olması durumunda her bir kişi için ayrı ayrı damga vergisi alınmayacak. Okul idareleri ile veliler veya öğrencilerin karşılıklı hak ve menfaatlerini düzenleyen kâğıtların damga vergisinden istisna edilmesi sağlanacak. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında olduğu gibi gayrimenkul yatırım fonlarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerine damga vergisi istisnası sağlanacak.
 6. Maliye Bakanlığı, pişmanlık müessesesini daha aktif hale getirecek. Vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla, haklarında henüz vergi incelemesine başlanılmamış veya takdir komisyonuna sevk edilmemiş mükellefler için izaha davet müessesesi getiriliyor. Yapılan izahın yeterli görülmesi halinde vergi ziyaı cezası yüzde 20 oranında kesilecek.
 7. İşletmeye dahil olan gayrimenkullerin iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların yapıldığı yılda doğrudan gider yazılmasına imkan sağlanacak.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.