İFLAS ERTELEME BAŞVURUSUNUN ERKEN YAPILMASININ FAYDALARI

Günümüzde bir çok firma iflas erteleme kurumundan habersizdir. Bununla birlikte ticari itibar kaygısı güderek şirketlerinin zor durumda bulunduklarını kabul etmek istemezler.

Kanun açıkça borca batık olan şirketlere yol göstermektedir. Türk Ticaret Kanunu ve İcra İflas Kanunu maddelerinde açıkça sermaye şirketlerin mevcutlarını karşılayamıyorsa şirket borca batıktır ibaresine yer verilmiştir.

Ayrıca Borca batık olma kavramı, şirket varlıklarının bilânçoda mukayyet değerleriyle değil gerçek değerleriyle (hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatlarıyla)değerlemeye tâbi tutulmaları durumunda dahi şirketten alacaklı olanların, alacaklarını alamamaları, yani şirketin kısa ve uzun vadeli borç ve taahhütlerini karşılayamaması şeklinde açıklanabilir.

Sermaye Şirketi veya kooperatifin  içinde bulunduğu borca batıklık halini hangi yöntemlerle aşmayı düşündüğünü açıklayan iyileştirme projesini mahkemeye sunması gerekir. Hangi tedbirlerin alınacağını ve bu tedbirlerin erteleme süresi sonunda şirketi nasıl etkileyeceğini objektif verilere dayanarak  iyileştirme projesinde açıklaması gerekir. Mahkeme projeyi ciddi anlamda inandırıcı bulursa iflas erteme kararı verir.

İflas erteme kararı ile borçlu aleyhine hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur; bir takip muamelesi ile kesilebilen zaman aşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Bununla birlikte Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehini ile temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez. Daha önce yapılmış muhafazalar var ise iade edilir. Herhangi bir haciz tehdidi altında kalmamak  için borca batık olan şirketlerin iflas erteleme müessesinden yararlanmaları faydalarına olacaktır. Geç kalındığı takdirde şirketin iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalması kaçınılmazdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.