T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/831 Esas

Davacı, İbrahim Kölük, Teknik Alimünyum Sanayi Anonim Şirketi ile Davalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;

Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nun 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;

a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 165968 sicil no’sunda kayıtlı TEKNİK ALÜMİNYUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ hakkında mahkememizce verilen03/09/2018 tarihli 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 03/12/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, davacı şirket hakkında mahkememizin 03/09/2018 tarihli tensip 9 NOLU ARA KARARI GEREĞİNCE İİK’NIN 297. MADDESİ GEREĞİNCE KURULAN MAL VARLIKLARININ MUHAFAZASI İÇİN ALINAN TEDBİRLERİN VE İİK’NIN 288, 294 VE DEVAMI MADDELERİ GEREĞİNCE KURULAN TEDBİRLERİN AYNEN DEVAMINA, 

b) 03/09/2018 tarihli tensip tutanağının 3.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan Geçici komiser olarak *****************, ************ ve ********************’nun GÖREVLERİNİN GEÇİCİ MÜHLETİN UZATILMASI SÜRESİ İÇERİSİNDE DEVAMINA, 

c) Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve mahkememizin 2018/831 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının 30/01/2019 saat 09:50’de yapılacağına, 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.