I-PEKS İNŞAAT TURİZM VE ENDÜSTRİ MALLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NDEN
ALACAKLILARIN ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/178 E. sayılı dosyasında, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasına 15298 sicil numarası ile kayıtlı bulunan 0479004264400011 Mersis numaralı, 4790042644 vergi kimlik numaralı, I-Peks İnşaat Turizm ve Endüstri Malları Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı şirkete 2004 sayılı İİK’nun 7101 sayılı kanunun 15.maddesi ile değişik 287.maddesi uyarınca, 03.10.2018 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile konkordatokesin mühleti verilmiştir. Mühlet kararı 25.10.2018 tarih 9689 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin 199. sayfasında yayınlanmıştır.
2004 sayılı İİK’nun 7101 sayılı kanunun 27.maddesi ile değişik 299. maddesi gereğince ve 288. madde uyarınca, konkordato kesin mühleti alan, I-Peks İnşaat Turizm ve Endüstri Malları Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden alacağı bulunan alacaklıların,

  1. Kaydedilmesi istenen muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedenin ne olduğunu,
  2. Alacağın miktarı ile rehinli alacaklar hariç olmak üzere kesin mühletin verildiği tarih olan 03.10.2018 tarihine kadar hangi oranda ne miktar işlemiş faiz olduğu ve bu konudaki hesap tablosunu,
  3. Alacağın paradan başka bir şey olması halinde para olarak değerinin ne olduğunu,
  4. Alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerini,

bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, alacaklarını konkordato komiserliğine imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte taahhütlü posta ile veya şahsen bildirmeleri ilan olunur. Ayrıca bu ilanın birer örneği adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilecektir. Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, borçlunun bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ilan ve ihtar olunur.

Komiserlik Adresi:
Sarıseki Mahallesi E-5 Üzeri Zafer Caddesi
No:186 İskenderun – Hatay

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.