T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2018/771 Esas 12/11/2018
Konu : Geçici Mühlet Kararının Uzatıldığının Bildirilmesi

Davacılar HÜSEYİN KURAN ve KURAN YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİC. A.Ş vekili tarafından hasımsız olarak 2018/771 Esasile açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287/4.maddesi uyarınca;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 442244 sicil numarasında kayıtlı KURAN YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında,HÜSEYİN KURAN (TC.55087048872) hakkında mahkememizce verilen 17/08/2018 tarihli 3ay süreli geçici mühlet kararının sürenin dolduğu 17/11/2018 tarihinden itibaren 2 ay süre ile UZATILMASINA, davacı borçluların İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)17/08/2018 tarihli tensip tutanağının 6.maddesi uyarınca görevlendirilen konkordato geçici komiser heyetinden ***********,***************, ***************************’ın görevlerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisindeDEVAMINA,
c)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
d)Mahkememizin 2018/771 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasınınduruşmasının 15/01/2019 günü saat 14:00’de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/3 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.