KOCAELİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/768 Esas

Davacı HARUN DEMİRBİLEK tarafından mahkememizde açılan konkordato davası nedeniyle; 3*********2 kimlik numaralı HARUN DEMİRBİLEK hakkında geçici mühlet kararı verilmiş olup İcra İflas Kanununun 288/2 maddesi uyarınca bu kararın ilanı gerekmekle;

Davacı Harun Demirbilek tarafından diğer davacı Isıdem Tesisat Klima Taahhüt İnşaat Müşavirlik Ticaret Limited Şirketi ile birlikte konkordato talebinde bulunduğu, davanın İstanbul Anadolu 2. ATM’nin 2018/1076 esas sayılı dosyası ile 14/09/2018 tarihinde açıldığı, 17/09/2018 tarihli ara kararı ile 17/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmesine karar verilmesine karar verildiği ve bu karar ile **************’in geçici komiser heyeti olarak atandığı, yasal tedbirlere aynı tensip tutanağı ile karar verildiği, ön inceleme tahkikat duruşmasının geçici mühlet süresinin sona ereceği tarih de gözetilerek 14/12/2018 tarihine bırakıldığı, ancak 12/11/2018 tarihinde Isıdem Ticaret Ltd. Şirketi açısından olan dava dosyasının, İstanbul Anadolu 3. ATM’nin 2018/1058 esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verildiği, Harun Demirbilek yönünden olan davanın ise aynı gün olan 12/11/2018 günü itibariyle yetkisizlik kararı verilerek dosyanın mahkememize gönderilmesine karar verildiği, bu kararın 25/12/2018 tarihinde 03/12/2018 tarihi itibariyle kesinleşmiş olduğunun kesinleşme şerhi verilerek kayda alındığı ve dosyanın mahkememize gönderildiği, mahkememizin 2018/768 esasına 27/12/2018 tarihinde kaydedilmiştir.
03/01/2019 tarihli celsede davacı Harun Demirbilek hakkında İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1076 esas sayılı dosyasında 17/09/2018 tarihinde verilmiş olan geçici mühlet kararının 13/02/2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiş olup, ******************* geçici konkordato komiseri olarak atanmış ve İİK’nun 288/2 maddesi ve ilgili maddeleri çerçevesinde geçici mühlet kararı ve atanan geçici konkordato komiserlerinin ilanına karar verilmiştir.
Geçici mühlet kararı ile birlikte; geçici mühlet kesin mühletin sonuçlarını doğurduğundan, İİK 294. maddesi uyarınca;
“Davacıların İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbîrlerin alınmasına, bu kapsamda davacıların mahkemenin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis etmesinin , kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin , takyit etmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının tedbiren önlenmesine, aksi halde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK’nın 294, 295, 296 ve 297. maddelerinin uygulanmasına, bu çerçevede mühlet içinde davacıların aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere HİÇBİR TAKİP YAPILMAMASINA, hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının İHTİYATÎ TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASINA,
17/09/2018 tarihinden önce yapılmış olan takiplerin bugünkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerde durdurulmasına, ancak;Davacı şirketlerin işletme konularına ilişkin faaliyetlerinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makine, teçhizat ve araçlarının ÜZERLERİNDEKİ HACİZLER BAKİ KALMAK KAYDIYLA YEDİEMİN OLARAK DAVACI ŞİRKETE TEDBİREN TESLİMİNE,
İİK’nın 206.maddesinin 1.sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğine, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malın satışının yapılmasının tedbiren önlenmesine,
Takas yapılmamasına yönelik talebinin kısmen kabulü ile İİK 288/1 yollamasıyla İİK 294/4 maddesi gereğince, İİK 200 ve 201.maddelerinde belirtilen hallere münhasıran takas yapılmamasına, bu halde İİK 200 ve 201.maddelerinin uygulanmasında geçici mühletin ilan tarihinin esas alınmasına,
Davacının gayrimenkulleri ve tescilli, tescilsiz tüm mülkleri ile araçları üzerine 3.kişilere devir ve temlikinin önlenmesi yolunda ihtiyati tedbir konulmasına, ayrıca üzerilerine ayni ve şahsi hak tesisinin önlenmesine, tedbirin Mahkeme Yazı İşleri Müdürü tarafından infazına dair tedbir kararlarının aynen devamına,” karar verildiğinden,
Keyfiyetin gazetede ilanından itibaren alacaklıların 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,
Davanın duruşmasının 06/02/2019 günü saat 14:00’da mahkememiz duruşma salonunda açılıp yapılacağı ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.