T.C. 
ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

ESAS NO: 2018/673 Esas
Davacı Gürbüz Karahancı tarafından hasımsız olarak mahkememizde görülmekte olan konkordato davası nedeniyle;
Mahkememizin 11.10.2018 tarihli tensip tutanağı ara kararları uyarınca; açılan bu davanın yargılaması 06/03/2019 günü saat 09:00’a bırakılmış olmakla;
7101 sayılı yasanın 16. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 288/2 maddesi gereğince Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 47297 sicil numarasında kayıtlı davacı GÜRBÜZ KARAHANCI hakkında 11/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 (üç) ay süre ile GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiş olup, ilgili şirketlerden alacaklı olan gerçek veya tüzel kişilerin iş bu ilandan itibaren 7 (yedi) günlük kesin süre içinde mahkememize verecekleri dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.