İLAN
AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2014/119 Esas
KARAR NO : 2016/244
HÜKÜM ÖZETİ İLANI

Davacı GÜR MADEN MİKRONİZE ENDÜSTRİYEL HAMMADDELERİ TİCARET AŞ tarafından mahkememizde açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davasında verilen karar sonucunda yeniden iflasın bir yıl süre ile uzatılmasına dair verilen kararın hükmünün özetinde;
Davacı; Aksaray Ticaret Sicil Memurluğunun 3386 numarası ile Ticaret Sicilinde kayıtlı Gür Maden Mikronize Endüstriyel Hammaddeleri TİC. AŞ’nin İFLASININ 07/06/2016 tarihi itibariyle 1 yıl SÜRE İLE ERTELENMESİNE,
Şirkete Kayyım olarak İsa Özkişi’nin atanmasına, yönetim kurulunca alınan kararlar ve yapılacak faaliyet ve işlemlerin geçerliliğinin kayyımın onayına bağlı tutulmasına, şirketin mali denetiminin kayyımca yapılmasına, şirketin mal varlığının tespiti bakımından envanter tanzimi, başlangıç bilanço ve rapor dönemlerine ilişkin ara bilançolarla nihai bilançolar ve şirket mali durum cetvellerini düzenleyerek şirketin iyileştirme tedbirlerine uyup uymadığı konularında üçer aylık dönemler halinde açıklayıcı rapor sunmasına, kayyıma mali konularda bilirkişi görevlendirme yada mahkemeden görevlendirilmesini isteme yetkisi verilmesine, ödemelerin raporlar doğrultusunda yapılmasına, şirketin mali durumunun kötüleşmesi veya iyileştirme hakkında olumsuz gelişmenin meydana gelmesi halinde dosyanın erteleme süresi beklenmeksizin resen ele alınmasına, 6183 S.Y’ ya ilişkin icra takipleri de dahil olmak üzere diğer alacaklılar tarafından yapılmış olan tüm icra takiplerinin, yapılacak takiplere ilişkin tüm ihtiyati tedbir ve ihtiyati hacizlerin durdurulması yönünde mahkememizce konulan tedbirlerin, yine şirkete ait gayrimenkul tapu kayıtlarına ve motorlu araçlarının kayıtları üzerine konulmuş tedbirlerin devamına, şirketin borç altına girmesini engelleyecek şekilde çek tanzim etmesinin senet düzenlemesinin, alacak devir ve temyik etmesi işlemlerinin durdurulmasına, ancak şirketin zorunlu giderleri, hammadde alımı, enerji giderleri gibi işletmenin devamı için zorunlu harcamalar nedeni ile kayyımın iznine bağlı olarak önceden miktarları kayyıma bildirilmek ve belgelere eklenmek suretiyle çek, senet keşide ve temlike kayyım kontrol ve denetimi altında kayyımın onayı şartı ile izin verilmesine, her türlü muhafaza tedbirlerinin alınmasının ve rehinli malın satışının gerçekleştirilmesinin yasa hükümleri gözönüne alınarak durdurulmasına, tedbirlerin infazı konusunda Aksaray Nöbetçi İcra Müdürlüğünün görevlendirilmesine, kararın tebliğinden itibaren 10 günlük yasal süre içerisinde Yargıtay Temyiz yolu açık olmak üzere karar verildiği hususları ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.