T.C. TURGUTLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/252 Esas
GMT TARIM GÜBRE ZİRAİ İLAÇ KİMYA GIDA TURİZM İNŞAAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ vekili tarafından mahkememize konkordato talebi ile başvurulmuş olmakla mahkememizin 13/09/2018 tarihli tensip kararı ile 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK.nın 287.maddesi uyarınca 286 maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu ve dava şartı olan gider avansının yatırıldığı tespit olunmakla;
1-Turgutlu ticaret sicil Memurluğunun 6067nosunda kayıtlı davacı Gmt Tarım Gübre Zirai İlaç Kimya Gıda Turizm İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 13/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, 
2-Davacı şirketin İİK.nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacı şirketin mahkemenin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis etmesinin kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin, kakyit etmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının TEDBİREN ÖNLENMESİNE, AKSİ HALDE YAPILAN İŞLEMLERİN HÜKÜMSÜZ OLACAĞINA,
3-7101 Saylı Kanunla değişik İİİK.nın 288/1 maddesine göre geçii mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuralacağından İİK.nın 294, 295, 296, 297 maddelerinin UYGULANMASINA, bu çerçevede mühlet içinde davacı şirket aleyhine 6183 Saylı Amme Alacaklarının Tahsili kanununa göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde derdest dosya yönünden İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASINA, bu konuda karar tarihinden itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılmamasına, yeni birİHTİYATİ HACİZ VE HACİZ KARARI ALINMAMASI YÖNÜNDE İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA, 
4-Davacı şirketin mal varlığını teşkin eden gayrimenkullerv e üretim araçlarının dava sonuna kadar İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA DEVRİNİN ÖNLENMESİNE, 
5-Yapılmış olan takiplerin bu günkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerde durduulmasına, ancak; davacı şirketin işletme konularına ilişkin faaliyetinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makine, teçtihat ve araçlarının ÜZERLERİNDEKİ HACİZLER BAKİ KALMAK KAYDIYLA YEDİEMİN OLARAK DAVACI ŞİRKETE TEDBİREN TESLİMİNE, 
6-İİK.nın 206.maddesinin 1.sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğine, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza TEDBİRLERİ ALINMAMASINA ve rehinli malın satışının YAPILMASININ TEDBİREN ÖNLENMESİNE, 
7-Davacı şirketin gayrimenkulleri ve tescilli tescilsiz tüm mülkleri ile araçları üzerine 3.kişilere devir ve temlikinin önlenmesi yolunda İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA, ayrıca üzerlerine ayni ve şahsi hak tesisinin önlenmesine,
Karar verilmiştir.
Yukarıda belirtilen geçici mühlet kararına karşı alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 GÜNLÜK KESİN SÜRE İÇİNDE dilekçeyle mahkememiz dosyasına İTİRAZ EDEREK KONKORDATO MÜHLETİ VERİLMESİNİ GEREKTİREN BİR HAL BULUNMADIĞINI DELİLLERİYLE BİRLİKTE İLERİ SÜREBİLECEKLERİNE, KONKORDATO TALEBİNİN REDDİNİ İSTEYEBİLECEKLERİNE, 
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK.nun 288.maddesi uyarınca ilan olunur. 18/06/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.