T.C. TURGUTLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/252 Esas
GMT TARIM GÜBRE ZİRAİ İLAÇ KİMYA GIDA TURİZM İNŞAAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ vekili tarafından konkordato talebi ile açılan davada verilen 13/12/2018 tarihli kısa karar gereğince;
1-Konkordato komiseri tarafından sunulan rapor ve tüm dosya kapsamı itibari ile konkordatonun başarıya ulaşma imkanı bulunduğundan İİK’nun 289/3. Maddesi gereğince Turgutlu Ticaret Sicil Memurluğunun 6067 nosunda kayıtlı davacı Gmt Tarım Gübre Zirai İlaç Kimya Gıda Turizm İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 14/12/2018 tarihinden başlamak üzere 1 YILLIK KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
2-a- Konkordato komiseri Gökhan Güvenen’in görevinin sonlandırılmasına, dosya kapsamında bilirkişi listesinden resenbir hukukçu ve bir yeminli mali müşavir, bir mali müşavir meslek gruplarından seçilecek komiser heyeti oluşturulmasına,
b- Komiser heyetinde bulunan bilirkişiler için ayrı ayrı aylık 2.000 TL ücret takdirine, komiser ücretlerinin konkordato gider avansı içerisinden davacı şirket tarafından yatırılmasına, sonraki aylar için her ayın en geç 5. günü mesai bitimine kadar komiser ücretlerinin davacı şirket tarafından mahkememiz veznesine depo edilmesine, aksi takdirde kesin mühlet kararının ve tedbirlerin kaldırılacağının ihtarına, ‘ihtarat yapıldı.’
c- Yeni komiser heyetinin göreve başlamasına müteakip özel sicile kaydedilmek üzere UYAP portal ekranından işlem yapılmasına,
d-aa- Davacıya ait tüm banka hesaplarından komiser heyetinin yazılı izni dahilinde işlemlerinin yürütülmesine, 
bb- Davacı şirketin tüm banka hesaplarından işlem yapmaktan yasaklanmasına, 
cc- Davacının tüm banka hesaplarına bloke konulmasına, hesap işlemlerinin komiser heyetinin izni dahilinde işlem yapılmasına ve konkordato komiseri Gökhan Güvenen’in görevine son verildiğine ilişkin bankalara ayrı ayrı müzekkere yazılmasına,
e- Davacı şirketin İİK.nun 297/2 maddesine aykırı hareket etmeleri durumunda geçici komiser heyetinin mahkememize derhal bilgi vermesine,
f- Komiser heyeti oluşturulduktan ve alacaklılar kurulu hakkında komiser heyetinin görüşü alındıktan sonra bu hususta karar verilmesine,
3- Davacı şirketin İİK.nun 297. maddesinin ikinci fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacı şirketin mahkemenin izni dışında kesin mühlet kararından itibaren rehin tesis etmesinin, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin, kakyit etmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının TEDBİREN ÖNLENMESİNE, AKSİ HALDE YAPILAN İŞLEMLERİN HÜKÜMSÜZ OLACAĞINA,
4- İİK.nun 294, 295, 296, 297 maddelerinin UYGULANMASINA, bu çerçevede mühlet içinde davacı şirket aleyhine 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Kanununa göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde derdest dosya yönünden İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASINA, bu konuda karar tarihinden itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılmamasına, yeni bir İHTİYATİ HACİZ VE HACİZ KARARI ALINMAMASI YÖNÜNDE İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA,
5- Yapılmış olan takiplerin bugünkü mevcut durumları aynen korunanarak olduğu yerde durdurulmasına, ancak; davacı şirketin işletme konularına ilişkin faaliyetinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makine, teçhizat ve araçlarının ÜZERLERİNDEKİ HACİZLER BAKİ KALMAK KAYDIYLA YEDDİ EMİN OLARAK DAVACI ŞİRKETE TEDBİREN TESLİMİNE,
6- İİK.nun 206. maddesinin 1. sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğine, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza TEDBİRLERİ ALINMAMASINA ve rehinli malın satışının YAPILMASININ TEDBİREN ÖNLENMESİNE,
7- Davacı şirketin gayrimenkulleri ve tescilli tescilsiz tüm mülkleri ile araçları üzerine 3. Kişilere devir ve temlikinin önlenmesi yolunda İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA, geçici mühlet içerisinde verilen ara karar ve tensip tutanağı kapsamında TÜM TEDBİRLERİN KESİN MÜHLET İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA,
8– Kesin mühlet kararının 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK.nun 288. Maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilmesine, ilan masrafının gider avansından karşılanmasına,
9- Kesin mühlet kararının derhal Tapu Genel Müdürlüğüne, Turgutlu Ticaret Sicil Müdürlüğüne, Şirketin bağlı olduğu Turgutlu Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, Turgutlu TSO Başkanlığına bildirilmesine,
10- Komiser heyetinin görüşü alındıktan sonra müdahale taleplerinin ara kararla değerlendirilmesine,
11-Davacı vekilinin geçici mühletin uzatılmasına ilişkin talebin reddine,
Dair Davacı GMT TARIM GÜBRE ZİRAİ İLAÇ KİMYA GIDA TURİZM İNŞAAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VEKİLİ BERNA AYAZ AKBABA, İLGİLİ PLASMARKET ŞİRKETİ VEKİLİ AV. ALİ EMRE OK, VAKIFBANK VEKİLİ AV. SAFİYE MEŞE BİLGİLİ, YEMMİK AŞ VEKİLİ AV. ELİF ÖZGÜR, AKBANK VEKİLİ AV. HALİT MORALIOĞLU, DENİZBANK VEKİLİ AV. ABDULLAH FATİH DEMİRTAŞ, KONKORDATO KOMİSERİ GÖKHAN GÜVENEN, HALKBANK VEKİLİ AV. AYKUT ERGÜN’ün yüzüne karşı, kararın 2004 sayılı İİK’nin 293/1. maddesi gereğince KESİN olmak üzere karar verildi.
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK.nun 288.maddesi uyarınca ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.