T.C.
SAMSUN 
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

ESAS NO : 2018/883 Esas
İİK.’nun 286. maddesine göre, konkordato talebine eklenecek belgelerin eksiksiz mevcut olduğu anlaşılmakla İİK 287.maddesine göre davacı FEVZİ ER (T.C.:************) hakkında 17/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmesine,
Geçici mühlet kararına karşı konkordato talep eden borçlu alacaklarının ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordatomühleti verilmesi gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 287/3.maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla ve davacının bildirdiği alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak davacı şirkete ****************’ın geçici konkordato komiseri olarak atanmasına,
Geçici konkordato komiserinin konkordato talep eden davacı borçlunun mevcudunun defterini tutmasına, mallarının kıymetini takdir etmesine, rehinli malların kıymetini ilişkin kararlarını alacaklılara sunmak üzere hazır tutmasına, ara rapor düzenlenmesine, ön projenin takibi ve tamamlanması yönünden katkıda bulunmasına, davacı borçlunun denetlenmesi ve borçlu davacıyla birlikte gerek gördüğü işlemlere katılmasına,davacının faaliyetlerine nezaret etmesine ve İcra İflas Kanunu’nun 290.maddesinde belirtilen diğer görevleri yapmak üzere yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.