T.C.
ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
ESAS NO : 2019/39 Esas

Talep eden-borçlu FERHAT BOLAT (TCKN: 2************6) vekili tarafından konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizce talebe ekli belgeler üzerinde şekli olarak yapılan inceleme sonucu İİK.’nun 286. maddesince sayılan belgelerin bulunduğu görülmekle; 06/02/2019 günü saat 14.47’den geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı verilmiş olup, ayrıca geçici konkordato komiseri olarak hukukçu Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem YATAĞAN ÖZKAN (TKCN: 2************6) görevlendirilmiştir.
Konkordato talep eden FERHAT BOLAT yönünden, konkordato talep eden gerçek kişinin tüm eylem ve işlemlerinin geçici konkordato komiserinin onayından sonra geçerlilik kazanmasına karar verilmiştir.
Konkordato talep eden gerçek kişi FERHAT BOLAT hakkındaki geçici mühlet kararının İİK’nun 288/1. maddesi uyarınca İİK’nun 294. maddesindeki şekli ile alacaklılar bakımından, İİK.’nun 295. maddesindeki şekli ile rehinli alacaklılar bakımından, İİK.’nun 296. maddesindeki şekli ile sözleşmeler bakımından, İİK.’nun 297. maddesindeki şekli ile konkordato talep eden borçlu bakımından sonuç doğurmasına hükmedilmiştir.
Ayırca konkordato talep eden FERHAT BOLAT alacaklılarınca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddi talep edebileceklerdir.
İlan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.