T.C.
DENİZLİ ASLİYE TİCARET BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/1459 Esas-1

Davacılar Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünün 22491 /Merkez siciline kayıtlı FADİM ÇALIK- DİZTAŞ BETON ÜRÜNLERİ İMALATI (Pamukkale Vergi Dairesi/38680152542) şahıs şirketi ile davacı 3***************6TC Kimlik numaralı, MUSTAFA ÇALIK haklarında 04/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,
2-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 287/3 maddesi gereğince; davacıların ve davacı şirketlerin sunmuş olduğu tablolardaki alacak sayısı ve alacak miktarları da göz önünde bulundurularak davacılara geçici komiser olarak; ************, ************* ve ****************’ın görevlendirilmelerine,
3-İİK.nun 297.maddesi gereğince; Davacıların Mahkememizce atanan komiser nezareti altında işlerine devam edebilecekleri, davacıların tüm iş ve işlemlerinin komiser onayına tabi tutulduğu, davacıların Mahkememizin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis etmelerinin, kefil olmalarının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmelerinin, takyit etmelerinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmalarının tedbiren önlenmesine karar verilmiş olup, aksi takdirde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağının, borçlu davacıların bu hükme yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranması halinde borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılarak İİK.nun 292.maddesi gereğince konkordato talebinin reddi ile iflasa tabi şirketler hakkında iflasın açılmasına karar verileceğinin ihtarı,
4Ayrıca alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 04/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.