T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMES’İNDEN

ESAS NO : 2018/899 Esas

Davacı EUROPAC AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, ADEM ENDEROĞLU VE EGEMEN ORHUN’UN mahkememizde görülmekte olan Konkordato(Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 ila 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nun 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 301271 sicil numarasında kayıtlı davacı(borçlu) EUROPAC AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve davacılar Adem Enderoğlu ve Egemen Orhunhakkında mahkememizce verilen 21/09/2018 tarihli 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 21/12/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA,davacı şirket ve davacı şahıslar hakkında mahkememizin 21/09/2018 tarihli tensip 9 NOLU ARA KARARI GEREĞİNCE İİK’NIN 297.MADDESİ GEREĞİNCE KURULAN MAL VARLIKLARININ MUHAFAZASI İÇİN ALINAN TEDBİRLERİN VE İİK’NIN 288, 294 VE DEVAMI MADDELERİ GEREĞİNCE KURULANTEDBİRLERİN AYNEN DEVAMINA, 
b)21/09/2018 tarihli tensip tutanağının 3.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan ************, ************, *****************’ın GÖREVLERİNİN GEÇİCİ MÜHLETİN UZATILMASI SÜRESİ İÇERİSİNDE DEVAMINA, 
c)Mahkememizin 2018/899 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının 13/12/2019 saat 15:00’da yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.