KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

T.C. Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/282 Esas sayılı dava dosyasında “Erşen Eğitim Ve Sağlık Hizmetleri Ltd Şti” ne mahkemece 17/04/2018 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet verilmiş olup, 14/09/2018 tarihinde kesin mühlet kararı verilmiş ve konkordato komiser heyeti olarak **************, ************** ve *********************** görevlendirilmiştir.
2004 sayılı İİK’nun 299. maddesi gereğince alacaklıların ilan tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde alacaklarını bildirmeleri zorunludur.
Bu kapsamda;
1.-Alacaklıların kaydedilmesini istedikleri muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacaklarının dayandığı hukuki nedenin ne olduğu,
2.-Alacağın miktarı ile rehinli alacaklar hariç olmak üzere kesin mühletin verildiği tarih olan 14/09/2018 tarihine kadar hangi oranda ne miktar işlemiş faiz olduğu ve bu konudaki hesap tablosu,
3.-Alacağın paradan başka bir şey olması halinde para olarak değerinin ne olduğu,
4.-Alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
Onbeş günlük süre içinde alacaklarını bildirmeyen alacaklılar (alacakları borçlu şirketin ayrıntılı bilançosunda yazılı olmadığı taktirde) konkordato projesinin müzakerelerine katılamayacak ve oy kullanma hakkına sahip olamayacaklardır.
Alacağı bulunan alacaklıların, yukarıda 4 bent halinde sıralanan belgelerini noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Ankara Çukurambar PTT Müdürlüğü nezdindeki 22 numaralı Posta Kutusuna göndermek suretiyle alacaklarını bildirmeleri İİK.nun 299. maddesi uyarınca İLAN olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.