T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1083 Esas


Davacı (BORÇLU) DENTA TEKSTİL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olanKonkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün496593-0 sicil numarasında kayıtlı davacı (borçlu) DENTA TEKSTİL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında mahkememizce verilen 16/11/2018tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 16/02/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA,davacı şirketlerin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzeremalvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
B) 16/11/2018 tarihli tensip tutanağının 6.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik Geçici komiser heyeti olarak Mustafa KINACI, Onur Ulaş KAYALI ve Mehmet Şahin AKKAYA’nın görevleriningeçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini ve Mahkememizin 2018/1083 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 11/04/2019 günü saat 15:00’da yapılacağı,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.
GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ
Mustafa KINACI, 
Onur Ulaş KAYALI 
Mehmet Şahin AKKAYA

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.