T.C.NİĞDE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2018/518 Esas
İLAN

NİĞDE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Davacı , Emre Şener ile Davalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 2018/518 esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşması 11/12/2018 günü saat 13:50’deyapılacaktır.
7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK’nun 286. Maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak dosyada mevcut olduğu, bu belgelerin yasada belirtilen koşullara haiz olduğu anlaşıldığından aynı yasanın 287/1. maddesi gereğince geçici mühlet talebinin kabulü ile;
1-2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 287/1.maddesi gereğince Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı (Elektrikçiler Odasında) kayıtlı olan 363*****084 T.C kimlik numaralı konkordato talep eden Emre Şener hakkında 27/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmesine,
Mahkememizce borçluların veya geçici komiserlerin yapacağı talep üzerine geçici mühletin en fazla 2 ay süre ile uzatılabileceği ve geçici mühlet talebinin kabulüne ilişkin karara karşı kanun yolunun kapalı olduğu hususunun belirtilmesine,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak dosya kapsamı, sunulan bilgi ve belgeler , konkordato ön projesi, borçlunun mevcut mal varlığının kapasitesi, alacaklıların miktarı ve sayısı dikkate alınarak 7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK’nun 287/3 maddesi gereğince davacı şirkete 2 kişilik geçici konkordato komiseri atanmasına, ********** ve *****************************’ın geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmelerine,
İİK’nın 287’nci maddesi hükmü uyarınca geçici mühlet kararı ile birlikte Mahkemece borçluların mal varlıklarının muhafazası için gerekli görülen bütün tedbirlerin alınacağı bildirildiğinden;
a)Konkordato geçici mühleti içinde borçlular aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamayacağından hangi nedene dayanırsa dayansın borçlular hakkında muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının ÖNLENMESİNE ve evvelce başlamış takiplerin DURDURULMASINA, borçlular aleyhine ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarının uygulanmasının ÖNLENMESİNE,
b)Bir takip muamelesi ile kesilebilen zaman aşımı ve hak düşüren müddetlerin işlemeyeceğinin ve İİK’nın 206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceği hususunun belirtilmesine,
c)Takas ile ilgili olarak İİK’nın 200 ve 201 inci maddelerinin uygulanmasına,
d)Hacizli mallar hakkında niteliğine uygun düştüğü ölçüde İİK’nın 186 ncı madde hükmünün uygulanmasına,
e)Geçici mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceği veya başlamış olan takiplere devam edilebileceği ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirlerinin alınamayacağı ve rehinli malın satışının yapılamayacağı hususunun belirtilmesine,
f)Borçluların, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis etmesinin, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin,takyit etmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının YASAKLANMASINA, aksi hâlde yapılan işlemlerin hükümsüz olduğunun belirtilmesine,
g)Borçluların tescilli-tescilsiz tüm gayrimenkulleri ile araçları üzerine 3. kişilere devir ve temlikinin önlenmesi yolunda İhtiyati Tedbir Konulmasına, ayrıca üzerlerine ayni ve şahsi hak tesisinin önlenmesine,
h-)Borçluların takip borçlusu olduğu veya üçüncü şahıs konumunda olduğu takiplerde kendilerine yönelik haciz ihbarnameleri gönderilmesinin tedbiren önlenmesine,
ı)Borçluların mal varlıklarının korunması amacıyla gerekli görülecek diğer tedbirlerin talep üzerine veya resen Mahkememizce geçici mühlet içerisinde yeniden değerlendirilebileceği hususunun belirtilmesine,
Alacaklılarınilândan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir. 22/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.