ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET 
EMN YAPI MİMARLIK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/547 E. Sayılı Dosyası)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 142014-5 numarasına kayıtlı, “ Fatih Mahallesi Hulusi Kentmen Sokak Yonca Apt. No:2/4 Büyükçekmece/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Emn Yapı Mimarlık İnşaat Turizm Ve Ticaret A.Ş.’ ne, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/547 E. sayılı dosyasında05/11/2018 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen SMMM Hayri Hakan KIVANÇ, SMMM Seyit CINDIK, Yrd.Doç.Dr. Mehmet Fethi ŞUA dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği, Söz konusu kararın 21.11.2018 tarih ve 9707 sayılı T.T.S.G de tescil ve ilan edildiği,
Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299/1. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin Osmaniye Mahallesi Fabrikalar Cad.No:38 Aslantaş Apt.B Blok D:8 Bakırköy / İstanbul adresine ( gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi eklenerek, 05.06.2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümü ile eklenerek sunulmasının zorunlu olduğu,) posta yolu ile gönderilmesi, bildirilmesi,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği, ilan olunur.25/01/2019
Konkordato Komiser Heyeti
Prf. Murat ATALI SMMM. Hayri Hakan KIVANÇ SMMM. Seyit CINDIK

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.