T.C.
ANTALYA 
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

İ L A N
ESAS NO: 2018/774 Esas
Davacı EFAGRO TARIM TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin açtığı Konkordato davasının14.11.2018 günlü tensip kararı ile;
Antalya Ticaret Sicilinin 72048 sicilinde kayıtlı EFAGRO TARIM TURUZM OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Hakkında 14.11.2018 gününden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildiği,Konkordato Komiseri olarak *************, *************** ve *******************’ın atandığı, şirketin İİK.nun 297. Maddesinin 2.fıkrasındaki haller dahil ollmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, davacı şirket aleyhine 6183 sayılı A.A.U.H. Kanuna göre yapılan takipler dahil, hangi nedene dayanırsa dayansın hertürlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil, tüm takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyati tedbir yolu ile durdurulmasına, yapılmış olan takiplerin olduğu yerde durdurulmasına ve şirketin faaliyetlerinin devamı için elzem olan ve muhfaza altına alınan makine, teçhizat ve araçların üzerindeki hacizler baki kalmak kaydıyla yediemin olarak davacı şirkete teslimine, İİK.206.maddesinin 1.fıkrasında yazılı imtiyazlı alacaklar için takip yapılabileceğine,mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacalar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatabilineceğine veya başlamış takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takipler için muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malin satışının tedbiren durdurulmasına karar verildiği,
Açılan bu davanın yargılaması 05/03/2019 günü saat 09:10’a bırakıldığı,
İİK. Kanunuuyarınca alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük süre içindeitiraz ederek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal olmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede talebin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.