Konkordato kesin mühlet kararının uzatılmasına ilişkin ilanen tebliğ Balıkesir – BALIKESİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BALIKESİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, Balıkesir

2018/378 ESAS

İLAN BALIKESİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN ESAS NO : 2018/378 Esas KARAR NO : 16/12/2019 tarihli ara karar Davacı EDE EPOKSİ TEKNİĞİ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan arar karar sonunda; 1-Mahkememizce 16/12/2019 tarihli ara karar gereğince verilen Balıkesir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 380 nolu sicilinde kayıtlı davacı EDE EPOKSİ TEKNİĞİ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında son bulduğu 14/02/2020 tarihinden itibaren kesin mühlet kararının 12/08/2020 tarihine kadar tarihine kadar UZATILMASINA, 2-Uzatılmış kesin mühlet içerisinde komiserler Murat Somuncuoğlu, Uğur Fiskeci’nin görevlerinin devamına, 3-Uzatılmış kesin mühlet içerisinde komiserlere aylık 3.000,00er TL ücret takdirine, bu ücretlerin ödenebilmesi için davacı tarafın 3’er aylık periyotlar şeklinde ücretin ilgili ayın 5’ine kadar Mahkeme veznesine yatırılmasına, yatırıldığında aylık periyotlar halinde ücretin komiserlere ödenmesine, 4-Komiserlerin İKK.nun 290.maddesinde yazılı görevini yerine getirmesine ve üçer aylık periyotlar halinde konkordatonun gidişatı ve konkordato süresi içerisindeki çalışmalar dikkate alınarak halen konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağı konusunda mahkememize rapor verilmesine, komiserlerin İKK.nun 292 maddesindeki hallerden birinin oluşması halinde konkordato talebinin değerlendirilmesi ve gerektiğinde iflas durumunun derhal raporla bildirilmesine, 5-Uzatılmış kesin mühlet verildiğinden İKK.nun 289 son maddesi gereğince ve İİK.nun 288 maddesi uyarınca ilanıyla ilgili yerlere bildirilmesine, 6-Konkordato komiserlerinin konkordato çalışmasının başarıyla devam etmesi halinde 12/08/2020 tarihine kadar Uzatılmış kesin mühletin bitiminden üç ay önce vereceği raporda konkordato çalışmaları ile konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşmayacağı ve başarıya ulaşmama durumu söz konusu ise borca batıklık verilerini içerir raporun Mahkememize sunulmasına, bu rapor da değerlendirilerek İİK.nun 304/1 maddesi uyarınca duruşma günü belirlenerek tebliğ ve ilanına, Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda 28/02/2018 tarih, 7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik İ.İ.K’nun 287/6 fıkrası gereğince kesin olmak üzere karar verildi. 16/12/2019

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.