ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

DORA METAL DEMİR SAC SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1002 E. Sayılı Dosyası)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 108586/5 numarasına kayıtlı, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Metaliş Sanayi Sitesi 5 A Blk No: 47 Başakşehir/İstanbul adresinde faaliyet gösteren DORA METAL DEMİR SAC SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Müdürlüğünüzün 756914 sicil numarasına kayıtlı)Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1002 E. sayılı dosyasında 22.03.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği, kesin mühlet kararıyla birlikte, komiser heyeti olarak görevlendirilen Finans Uzmanı Halil İbrahim Çiftçi, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Cahit GÜNEL ve SMMM Fatih AYDIN’dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevlendirildiği,Söz konusu kararın 02.04.2019 tarihli ve 9800 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edildiği, Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299/1. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin Bahçelievler Mah. Nato Yolu Caddesi Doktorlar Sitesi A9 Blok D 21 Çengelköy Üsküdar/ İstanbul adresine tatil günleri hariç 09:30-17:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırabilecekleri, vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği, Alacak kaydı sırasında 22.10.2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümü ile eklenerek sunulmasının zorunlu olduğu, veya iş bu evrakların komiserlik adresine posta yolu ile de gönderilebileceği,İİK m. 299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği, ilan olunur. 25.04.2019
KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Halil İbrahim ÇİFTÇİDr.Mustafa Cahit GÜNEL Fatih AYDIN
Finans UzmanıHukukçu Serbest M.M.Müşavir

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.