T.C. ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/16 
KARAR NO : 2019/381


Davacı , DK HAFRİYAT TAŞIMACILIK İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan ve mahkememizde görülen Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yargılaması sonunda verilen 17/04/2019 tarihli karar gereğince ;
I-Davanın kabulü ile Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğünün 21029 sicil nosunda kayıtlı davacı DK HAFRİYAT TAŞIMACILIK İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 17.04.2019 tarihinden itibaren başlamak üzere 1 yıl süre ile kesin mühlet verilmesine,
2-Davacı şirketin İİK ‘nun 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacı şirketin mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis etmesinin, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin, takyit etmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının tedbiren önlenmesine, aksi halde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağına,
Kesin mühlet içinde davacı şirket aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASINA, 
Yapılmış olan takiplerin bugünkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerde durdurulmasına, ancak; Davacı şirket işletme konularına ilişkin faaliyetlerinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makine, teçhizat ve araçlarının ÜZERLERİNDEKİ HACİZLER BAKİ KALMAK KAYDIYLA YEDİEMİN OLARAK DAVACI ŞİRKETE TEDBİREN TESLİMİNE, 
İİK’nun 206.maddesinin 1.sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğine, kesin mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malın satışının yapılmasının tedbiren önlenmesine, 
Davacı şirketin gayrimenkulleri ve tescilli, tescilsiz tüm mülkleri ile araçları üzerine 3.kişilere devir ve temlikinin önlenmesi yolunda verilen ihtiyati tedbirlerin devamına,ayrıca üzerilerine ayni ve şahsi hak tesisinin önlenmesine, 
3-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nun 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete atanan 3 kişilik geçici komiser heyeti olan Hukukçu Metin ÜNSAL, elektrik mühendisi Hasan Hüseyin KÖSEOĞLU, Mali Müşavir İlhan UYGUR’un görevlerinin devamına, 
Karar verilmiş olup 7101 Sayılı Kanunla Değişik İİK.nun 288. Maddesi gereğince ilan olunur. 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.