BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2014/539

KARAR NO : 2016/205
Davacı DİZDAR PASLANMAZ MUTFAK EŞYALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından hasımsız olarak açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizin 10/03/2016 tarihili duruşmasında;
1- Davacı şirketin iflas erteleme talebinin KABULÜNE, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 144592 sicil numarasında kayıtlı DİZDAR PASLANMAZ MUTFAK EŞYALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin İFLASININ 10/03/2016 günü saat 11.29 itibariyle BİR YIL SÜRE İLE ERTELENMESİNE,
2- Erteleme kararının İİK’nun 166/2 maddesi uyarınca masrafları davacıdan alınmak kaydıyla karar tarihinde yurt çapında trajı en yüksek gazetede ve Ticaret Sicil Gazetesinde bir kere ilanına,
Üçüncü kişilerin hak ve alacaklarının korunması ve kayyım heyetinin görev ve yetkilerine aleniyet kazandırılması açısından iflasın ertelenmesi kararının hüküm fıkrası özetinin İİK’nun 166. maddesi uyarınca Tapu Sicil Müdürlüğüne, Ticaret Sicil Memurluğu’na,Gümrük ve Posta İdareleri’ne, Türkiye Bankalar Birliğİ’ne, Mahalli Ticaret Odaları’na ,Sanayi Odalan’na, Menkul Kıymetler Borsasına , Sermaye Piyasası Kurulu’na ve diğer lazım gelen kurumlara bildirilmesine,
3- Daha önce görevlendirilen kayyımlar mali müşavir Esen Kan ile hukukçu Türkan Özdemir’in aynı görev ve yetkilerle görevlerinin DEVAMİNA,
. Kayyımlar için ayrı ayrı aylık 1.000.-er TL ücret takdirine, ücretin kayyım tarafından doğrudan davacı şirket hesaplarından tahsiline,
4- İflasının ertelenmesine karar verilen davacı şirketin mal varlığının korunması için alacaklıların menfaatleri de dikkate alınarak İİK nun 179/b maddesinin 1,2 ve 3. fıkraları gereğince; taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ve İİK ‘nun 206.maddesinin 1. sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla yapılmış ve yapılacak takipler hariç olmak üzere ; 6183 sayılı kanunla yapılan takipler de dahil davacı hakkında her türlü,ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza istemi de dahil olmak üzere hiçbir takip işlemi yapılmamasına, yapılmış olan takiplerin bugünki MEVCUT DURUMLARI AYNEN KORUNARAK İHTİYATİ TEDBİR yoluyla durdurulmasına,(alacaklılar tarafından icra dosyalarında yapılan haciz ve muhafaza işlemleri aynen korunmak suretiyle mevcut haliyle )
Taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla başlamış veya başlayacak takiplerde işleyecek olan ve mevcut rehin ile karşılanamayacak faizler tem i nallandırılmak kaydı ile muhaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malların satılmamasına,
5- Tedbirlerin uygulanması noktasında mahkememizin karar tarihinden itibaren kayyımların davacı şirketçe dosyaya sunulan iyileştirme projelerine göre,iyileştirme projesinin uygulanması ve gerçekleştirilmesini denetleme ve gözetleme görevinin verilerek şirketin iyileştirme tedbirlerine uyup uymadığı konularında üçer aylık dönemler halinde açıklayıcı rapor sunmalarına, raporların alacaklılara tebliğine, kayyımların mali konularda

bilirkişi görevlendirme ya da mahkememize başvurarak bilirkişi görevlendirilmesini isteme yetkisi verilmesine, şirketin mali durumunun kötüleşmesi veya iyileştirme projesinin gerçekleşmesinin imkansızlaşması gibi olumsuz.gelişme olduğunda kayyımlarca rapor süresi beklenmeden bildirilmesinin istenmesine,
6- Kararın kayyımlara tebliğ edilmesine,
7- İflası ertelenen davacı şirketin borç altına girmesini sağlayacak çek keşide etmesinin ve senet düzenlemesinin kayyımların onayına tabi tutulmasına karar verilmiştir.
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11/03/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.