T.C.
BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/390 Esas

Davacı, DİZAYN TEKNİK BORU VE ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun tasdiki nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287/4.maddesi uyarınca;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 236767 nolu sicilinde kayıtlı Dizayn Teknik Boru ve Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 17/09/2018 TARİHİNDEN BAŞLAMAK ÜZERE 1 YIL SÜRE İLE KESİNMÜHLET VERİLMESİNE, 
b)Davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
c)17/04/2018 TARİHLİ TENSİP ARA KARARLARI İLE VERİLEN TEDBİRLERİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA, 
d)17/04/2018 tarihli tensip tutanağının 9.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan ************, ************* ve *************’in GÖREVLERİNİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE KOMİSER OLARAK DEVAMINA, 
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nın 289/son maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.