ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET 
DİZAYN TEKNİK BORU ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/390 E. Sayılı Dosyası)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 236767 numarasına kayıtlı, “Atatürk Mah. Adnan Menderes Cad. No:6 Esenyurt/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Dizayn Teknik Boru Elemanları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ye, Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/390 E. sayılı dosyasında 17/09/2018 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Nermin Arıcı, Doç. Dr. Serdar Kale ve İbrahim Bukrek’ten oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği,
Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin Caferağa Mah. Mühürdar Cad. No: 69 Saray Apt. Kat: 2 D: 4 Kadıköy/İstanbul adresine tatil günleri hariç 09:30-12:00 13:00-16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
Alacak kaydı sırasında, 17/04/2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği
ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.