T.C. ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN 
ESAS NO : 2018/1133 Esas

Davacılar DİLTAT GIDA İNŞAAT SANATİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, DİLTAT GIDA İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. aleyhine mahkememizde açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 1-Konkordato komiser heyeti tarafından sunulan raporlar ile konkordatonun başarıya ulaşması imkanının mümkün olduğu bildirilmiş olmakla ibraz edilen raporlar ve dosya kapsamındaki belgeler nazara alınarak kesin mühlet talebinin KABULÜ ile İİK 289/3. md gereğince Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğünün 6973 sicil nosunda kayıtlı davacı Diltat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye 12/04/2019 tarihinden başlamak üzere 1 YILLIK KESİN MÜHLET VERİLMESİNE, 
2-Davacı şirketin, komiser nezareti altında işlerine/ faaliyetlerine devam etmesine, davacı şirketin ödemelerinin komiserin nezaretinde yapılmasına,
3-7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK 287. maddesi gereğince borçlunun mal varlığının muhafazası için gerekli olduğu kanaatine varıldığından davacı şirketin mahkemenin izni dışında rehin tesis etmelerinin kefil olmalarının taşınmaz ve işletmenin devamını sağlamayan tesisat ve varlıklarının kısmen dahi olsa devretmelerinin takyit etmelerinin ve karşılıksız tasarrufta bulunmalarının önlenmesine aksi takdirde yapılan işlemlerin hükümsüz sayılacağının ihtarına, bu tedbirin mahkememizce verilen kesin mühletin sona erdiği 12/04/2020 tarihine kadar devamına, 
4Şirketin mal varlıklarının muhafazası için gerekli olduğu kanaatine varıldığından 7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK 297/2 maddesi gereğince davacı aleyhine 6183 sayılı kanuna göre başlatılan takipler ile İİK7101 sayılı yasanın 25. maddesi ile değişik 297/2. maddesindeki haller de dahil olmak üzere (İİK m. 206 da belirtilen birinci sıradaki alacaklar için haciz yoluyla takipler müstesna olmak üzere) hiç bir takip yapılmamasına, evvelce yapılmış takiplerin durdurulmasına, daha önce başlamış olan takiplerin mevcut durumları korunarak durdurulmakla birlikte davacı şirketlerin işletme konumlarına ilişkin faaliyetlerinin devamı için zorunlu olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makine teçhizat ve araçlarının üzerindeki hacizler kalmak kaydıyla yediemin olarak davacı şirkete teslimine, bu tedbirin mahkememizce verilen kesin mühletin sona erdiği 12/04/2020 tarihine kadar devamına,
5-Kesin mühletin sona erdiği 12/04/2020 tarihine kadar şirket hakkında herhangi bir ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararının uygulanmamasına,
6Davacı Şirketin, bankalara olan borçları nedeniyle, davacı şirketin hesaplarına, bankalarca takas ve mahsup, bloke uygulamamasına, bu tedbirin mahkememizce verilen kesin mühletin sona erdiği 12/04/2020 tarihine kadar devamına,
7-Davacı şirkete ait işyerlerinin 19/11/2018 tarihinde saat 11:08′ de verilen geçici mühlet kararı öncesinde doğan borçlar sebebi ile elektrik enerjisinin kesilmesinin ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine, bu tedbirin mahkememizce verilen kesin mühletin sona erdiği 12/04/2020 tarihine kadar devamına karar verilmiş olmakla, 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.