T.C. ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/1133 Esas

a) 7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK’nun 286. maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak dosyada mevcut olduğu, bu belgelerin yasada belirtilenkoşullara haiz olduğu anlaşıldığından aynı yasanın 287, maddesi gereğince geçici mühlet talebinin kabulü ile Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğünün 6973 Nolu sicilinde Kayıtlı DİLTAT GIDA İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.’ ne 19.11.2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇ AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET verilmesine,
b)Şirketlerin mal varlıklarının muhafazası için gerekli olduğu kanaatine varıldığından 7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK’nun 297/2. Maddesi gereğince TEDBİR TALEBİNİN KABULÜ İLE; davacı aleyhine 6183SayılıKanuna göre başlatılan takipler ile İİK’nun 7101 sayılı yasanın 25. Maddesi ile değişik 297/2 maddesindeki haller de dahil olmak üzere( İİK m.206’ da belirtilenbirincisıradaki alacaklariçin hacizyoluylatakiplermüstesnaolmak üzere )hiçbir takip yapılmamasına, evvelce yapılmış takiplerin durdurulmasına, daha önce başlamış olan takiplerin mevcut durumları korunarak durdurulmakla birlikte davacı şirketlerin işletmekonumlarına ilişkin faaliyetlerinin devamı için zorunlu olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makina, teçhizat ve araçlarının üzerindeki hacizler kalmak kaydıyla yediemin olarak davacı şirkete teslimine, yukarıda belirtilen İİK’nun 206. Maddesinde yer alan alacaklılar yönünden takip yapılmakla birlikte muhafaza tedbirleri alınmasının ve rehinli malın satışınınTEDBİREN ÖNLENMESİNE,
c)Şirketler hakkında herhangi bir İHTİYATİ HACİZ ve İHTİYATİ TEDBİR KARARININ UYGULANMAMASINA,
Dosya kapsamı, sunulan bilgi ve belgeler , konkordato ön projesi, borçlunun mevcut mal varlığının kapasitesi, alacaklıların miktarı ve sayısı dikkate alınarak 7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK’nun 287/3 maddesi gereğince davacı şirkete geçici konkordato komiseri olarak *******************’ın atanmasına, aynı yasanın 290. maddesi gereğince konkordato komiserinin görevini ifa ederek bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesine ve madde gereğince öngörülen raporları hazırlayarak gerekli bilgileri mahkememize vermesinin ihtarına,
d)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
Mahkememizin 2018/1133 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 13/02/2019 günü saat 10:30’dayapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.