İLAN
MALATYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN (TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2014/201
KARAR NO : 2016/248
demirişDavacılar DEMİRİŞ MAKİNE İMALAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ, DEMİRİŞ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM:
Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:
1- Davanın KABULÜ İLE
2- Malatya Ticaret Sicil Memurluğunun 8731 sicil numarasında kayıtlı DEMİRİŞ MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin iflasının. İİK I79.ve 179/b.maddeleri uyarınca 18/02/2016 gününden itibaren bir yıl süreyle ertelenmesine.
3- İİK 179/a. maddesi uyarınca şirket ortaklar kurulu şirket müdürü ve temsilcilerinin her türlü karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyım onayına bağlanmasına,
4- Kayyum olarak resen PROP.DR. HAKAN ERKUŞ’un atanmasına.
5- a- Kayyumun öncelikle şirket mal varlığının ve borçlarının defterini düzenlemek suretiyle görevleri sırasında alacaklılar arasında eşitliğin bozulmamasının gözetilmesine ve şirket mal varlığının azaltılmasının önlenmesiyle iyileştirme projesinin uygulanmasının da kayyumca gözetilmesine,
b-Davacı şirketin organlarının kambiyo senedi düzenlemek dahil her türlü işlemlerinin ve tasarruflarının kayyum tarafından iyileştirme projesi çerçevesinde onaya tabi tutulmasına.
c-Şirket faaliyetlerinin kayyum tarafından sürekli olarak gözetim ve denetim altında tutulmasına, bu amaçla haftada en az iki kez kayyumun şirket merkezinde çalışma yapmalarına.
6- Kayyumun üçer aylık dönemlerde ve biryıllık sürenin sonunda mahkememize rapor sunmasına.
7- Erteleme kararının İİK’nun 166/2 maddesi uyarınca tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biri ile birlikte davacı şirketin muamele merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde birer kez ilanına, masrafların davacı tarafça karşılanmasına
8- Erteleme kararının İİK 166. maddesi uyarınca ilgili tapu sicil müdürlüğüne. Malatya Ticaret Sicil memurluğuna. Gümrük Müdürlüğüne. Posta işletme Müdürlüğüne. Türkiye Bankalar Birliğine. Malatya Ticaret Odasına. Sanayi Odasına İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına. Sermaye Piyasası Kuruluna. Sanayi Ticaret Bakanlığına Sincan ve Malatya Vergi Daireleri Müdürlükleri, noterlikler ve burada şubesi bulunan bankalara ile bildirilmesine,masrafın davacı tarafından karşılanmasına.bildirilmesine.
9- İİK l79/b.2. maddesindeki sınırlar içinde rehinli alacaklar için başlatılmış ve başlatılacak relinin paraya çevrilmesi yoluyla takip hakkı hariç olmak üzere ve İİK 206.maddesi uyarınca birinci sırada yer alan alacaklıların takip hakları saklı kalmak kaydıyla 6183 sayılı kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere; davacı aleyhindeki tüm icra takiplerinin İİK 179/b. maddesi uyarınca durdurulmasına. Davacı şirket adına kayıtlı bulunan tüm gayrimenkuller ile motorlu araç kayıtları üzerine konulan tedbirlerin erteleme süresince devamına
10- Kayyum için aylık 1.300 TL ücret takdiri ile görevin başlangıcından itibaren davacı tarafça a\lık periyotlarda kayyuma ödenmek üzere vezneye depo edilmesine.
11- Karardan bir suret Malatya 8.İcra Müdürlüğüne gönderilmesine ve taraflara tebliğine.
12- Alınması gerekli 29.20 TL harçtan davacı tarafından peşin yatırılan 25.20 TL. harcın mahsubu ile bakiye 1,50 TL. nin davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına
13- Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına.
Dair; kararın taraflara tebliğinden itibaren 10 günlük süre içinde Yargıtay yolu açık olmak üzere oybirliğiyle verilen karar Davacı vekili, Müdahil Çanakkardeşler vekili. Müdahil Uysal Römork vekilinin yüzlerine karşı açıkça okunup usulen anlatıldı. 18/02/2016
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/03/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.