T.C. BAKIRKÖY 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
İ LAN
ESAS NO:2015/200
decolitDECOLİT2Davacı Decolit Petek Panel San ve Tic. A. Ş vekili! tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ; HÜKÜM:
1- Davanın kabulü ile borca batık olduğu anlaşılan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 789693-0 numarasına kayıtlı davacı DECOLÎT PETEK PANEL SAN. VE DIŞ TİC.AŞ’NİN İFLASININ İİK 179/a vd. maddeleri gereğince 23/03/2016 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YİL SÜRE İLE ERTELENMESİNE, |
Davacı şirkete İİK m.!79/a.2 ve TTK m.324.2 uyjarınca denetçi kayyım olarak atanan mali müşavir MURAT KUTANOĞLU ve hukukçu ATİLLA TUNÇKALE ‘nin görevlerinin devamına,
a) Kayyımın şirket malvarlığının korunması, alacaklıların korunması, alacaklılar arasında farklılık ve eşitsizlik yaratacak uygulama yapılmaması, iyileştirme projesinin uygulanmasını denetlemekle görevlendirilmesine, bu şekilde Mahkememizin tedbiren verilen mevcut görevlerinin devamına; şirketin yönetim organlarının her türden karar ve işlemlerinin kayyım onayına bağlı kılınmasına,
b) Şirketin menkul ve gayri menkullerinin satışına ilişkin konularda yönetimce alınmış bulunan kararların uygunluğu konusunda kayyım tarafından mahkemeden onay alınmasına.
c) Şirket mali durumunun kötüleşmesi veya [.İyileştirme projesinin gerçekleşmesinin imkansızlaşması gibi olumsuz gelişme olduğunda kayyımca rapor süresi beklenmeden Mahkemeye bildirilmesine.
d) Kayyımın uygun göreceği sair tedbirlerin uygulanması için yönetime yazılı başvuruda bulunulmasına, ihtilaf halinde mahkemeden görüş alınmasına, iyileştirme projesine ilişkin tedbirlerin uygulanmasının denetim ve takip edilmesine,
e) Kayyıma aylık 2.500,00’er TL ücret takdirine) ücretin kayyımlar tarafından doğrudan kayyım atandığı şirketlerin hesaplarından tahsil etmelerine;
Kayyımlara görevlerinin yazı işleri müdürlüğünce derhal ve resen tebliğ edilmesine, yasal sorumluluklarının hatırlatılmasına, tebliğ evrakının dosyasında saklanmasına,
2- Tensip ara karan gereğince verilen ihtiyati tedbir kararlarının aynen DEVAMINA, bu anlamda olmak üzere: Davacı şirketin borçlarına kefil planlar yönünden devam eden takipler ve İİK 206 maddesinin 1.sırasında yazılı alacaklara ilişkin .olanlar hariç olmak üzere 6183 sayılı kanuna dayalı takipler de dahil, hangi nedene dayanırsa dayansın, iflas erteleme talebinde bulunan şirket hakkında yapılmış ve yapılacak icra takipleri ile1ihtiyati haciz ve tedbir uygulamalarının durdurulmasına, (TEDBİR TARİHİNDEN ÖNCE başlatılmış takiplerin bulunduğu yerde durdurul ması na),Ted bir kararı tarihinden sonra doğacak davacı şirketin işletme giderleri kapsamında olan borçlannın(kira,işçi maaşları,sigorta pirimi, enerji gideri vs) ihtiyati tedbir kararı kapsamında bulunmadığına,
b) Davacı şirket aleyhine halen yürüyen (şirket borçlarına kefil olanlar hariç olmak üzere) rehinin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan ve yapılacak takiplerde sadece muhafaza ve satış işlemlerinin durdurulmasına,
c) Şirket yönetim kurulunun TTK’daki görev ve sorumlulukları devam etmek koşuluyla İİK 179 maddesi uyarınca kayyım olarak atanan. Mali Müşavir Murat KUTANOĞLU ile Atilla TUNÇKALE’nin tensiben yapılan görevlendirmeler kapsamında belirlenen görev ve ücret ile tedbirler kapsamında da kayyımlık görevinin devamına,
d) Şirket faaliyetlerinin kayyımların denetim ve onayı doğrultusunda yönetim kurulunca sürdürülmesine, iyileştirme projesindeki ıslah tedbirlerin bu şekilde icrasına,

e) 01umsuz gelişmelerin varlığı halinde derha! gerekli tedbirlerin alınması ile birlikte mahkememize bildirilmesinin kayyımlara ihtarına,ihtarın bu tutanağın tebliği suretiyle yapılmasına,
f) Davacı şirket aleyhine daha önce başlayan icra takipleri ile ilgili olarak haczedilen ve muhafaza altına alınan eşya, taşıt, makine, teçhizat, malzeme, demirbaşlardan şirketin erteleme projesini yerine getirmesi için gerekli olanların talepleri halinde şirket yetkililerine yediemin olarak teslimine,
g) Davacı şirkete ait taşıtların, şirket işleyişi için gerekli makine, teçhizat ve demirbaşların 3.kişilere devir ve temlik edilmemesine, bunlar üzerinde 3.kişiler yararına ayni ve şahsi hak oluşturulmamasına,
3- Erteleme kararının İİK m. 166.2 uyarınca masrafları davacıdan alınmak kaydıyla karar tarihinde yurt çapında trajı en yüksek gazetede ve Ticaret Sicil Gazetesinde ayrı ayrı bir kere ilanına.
4- Gerekçeli kararın davacı ve müdahillere resen tebliğ edilmesine, gerekçeli kararla hüküm altına alınan hususlara ilişkin usulü işlemlerin gereğinin resen yerine getirilmesine, kayyımlarca takip edilmesine, masrafların yatırılmış olan avanstan karşılanmasına, eksik masrafın şirket tarafından karşılanmasına,
Dair hazır taraf vekillerinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize gönderilecek veya sunulacak dilekçe ile Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/04/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.