T.C. AKHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/601 Esas
Mahkememizin 08/11/2018 tarihli tensip kararı gereği ;
1-7101 Sayılı Kanunla değişik İİK.nın 287.maddesi uyarınca 286 maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla ve dosyaya yansıyan belgelere göre her ne kadar esnaf siciline konkordato talep eden Cemil Kocacık’ın kayıtlı olduğu anlaşılmış ise de ticari faaliyetlerin bir nevi aile işletmesi şeklinde olduğu dolayısı ile ticari faaliyetlere diğer davacıların da katıldığı anlaşıldığından ;
A- Akhisar Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 45/56656 sicil numarası ile kayıtlı davacı Cemil Kocacık ile Cemil Kocacık ile beraber ticari faaliyetlerde bulunduğu anlaşılan 26*******58 TC.kimlik numaralı Cem KOCACIK, 26*******76 TC.Kimlik Numaralı Mustafa KOCACIK, 26*******40 TC.Kimlik numaralı Sevim KOCACIK Hakkında 08/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
B- Davacıların İİK.nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacıların mahkemenin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis etmesinin kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının TEDBİREN ÖNLENMESİNE, AKSİ HALDE YAPILAN İŞLEMLERİN HÜKÜMSÜZ OLACAĞINA,
C-7101 Saylı Kanunla değişik İİİK.nın 288/1 maddesine göre geçii mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuralacağından İİK.nın 294, 295, 296, 297 maddelerinin UYGULANMASINA, bu çerçevede mühlet içinde davacılar aleyhine 6183 Saylı Amme Alacaklarının Tahsili kanununa göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde derdest dosya yönünden İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASINA, bu konuda karar tarihinden itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılmamasına, yeni bir İHTİYATİ HACİZ VE HACİZ KARARI ALINMAMASI YÖNÜNDE İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA,
D-Davacıların mal varlığını teşkkil eden gayrimenkuller ve ticari araçlarının dava sonuna kadar İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA DEVRİNİN ÖNLENMESİNE,
E-Yapılmış olan takiplerin bu günkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerde durdurulmasına, ancak; davacının ticari işletme konularına ilişkin faaliyetinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makine, teçhizhat ve araçlarının ÜZERLERİNDEKİ HACİZLER BAKİ KALMAK KAYDIYLA YEDİEMİN OLARAK DAVACILARA TEDBİREN TESLİMİNE,
F- İİK.nın 206.maddesinin 1.sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğine, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza TEDBİRLERİ ALINMAMASINA ve rehinli malın satışının YAPILMASININ TEDBİREN ÖNLENMESİNE,
G-Davacıların gayrimenkulleri ve tescilli tescilsiz tüm mülkleri ile araçları üzerine 3.kişilere devir ve temlikinin önlenmesi yolunda İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA, ayrıca üzerlerine ayni ve şahsi hak tesisinin önlenmesine TEDBİRİN MAHKEME YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İNFAZINA,
2-Bu nedenle ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının geçici mühlet süresinin sona ereceği tarih dikkate alınarak 08/01/2019 günü günü saat 14 00 e bırakılmasına karar verilmiş olup,
3- 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK.nun 288.maddesi uyarınca alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesine gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebileceklerine ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.