T.C.
IĞDIR
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2018/205 Esas

Davacı ÇEÇENOĞULLARI PETROL AKARYAKIT TEKSTİL İNŞAAT VE GIDA OTOMOTİV HAYVANCILIK NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan ve görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Iğdır Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 3397 Sicil nolu, Iğdır VD:2330086399 numarasında kayıtlı ÇEÇENOĞULLARI PETROL AKARYAKIT TEKSTİL İNŞAAT VE GIDA OTOMOTİV HAYVANCILIK NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakında geçici mühlet kararı verilmiş olup İcra İflas Kanunun 288/2. maddesi uyarınca bu kararın ilanı gerekmekle;Davacı şirket hakkında 17/10/2018 günü itibariyle konkardato kapsamında davacıya üç ay süreyle geçici mühlet verilmiş olup, Baycan DEMİRAL geçici konkardato komiseri olarak atanmış ve İİK nun 288/2.maddesi ve ilgili maddeleri çerçevesinde geçici mühlet kararı ve atanan geçici konkardato komiserinin ilanına karar verilmiştir.
Geçici mühlet kararı ile birlikte geçici mühlet kesin mühletin sonuçlarını doğurduğundan, İİK 294.maddesi uyarınca;
“Davacı şirketin İİK nun 297.maddesinin 2. Fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, mal varlıklarının muhafakası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacı şirketin mahkemenin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis etmelerinin, kefil olmalarının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmelerinin, takyit etmelerinin ve ivazsız tararruflarda bulunmalarının TEDBİREN ÖNLENMESİNE, aksi halde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağına, davacının bu hükme yada komiser heyetinin ihtarlarına aykırı davranışı halinde mahkememizce borçlunun malları üzerinde tasarruf yetkisinin kaldırılabileceği veya İİK’nun 292. Madde kapsamında mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflasına karar verilebileceğine,
7101 sayılı kanunda değişik İİK nun 288/1.maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK nun 294, 295, 296, 297. maddelerinin uygulanmasına, bu çerçevede mühlet içine davacı şirket aleyhine 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanuna göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ithtiati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASINA,
Yapılmış olan takiplerin bu günkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerden durdurulmasına, ancak;
İİK’nun 206. Maddesinin 1. Sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinden, 206. Maddenin 1. Sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla yapılan takiplerin bu hükmün dışında bırakılmasına, İİK 295. Maddesi uyarınca; geçici mühlet süresince rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tebirleri alınmamasına ve rehinle malın satışının yapılmasının TEDBİREN ÖNLENMESİNE,” karar verildiğinden,
Keyfiyetin gazetede ilanından itibaren alacaklıların 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordatı mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delillleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri” hususları ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.