İflas Erteleme

15Tem 2016

İstinaf kanun yolu nedir? İstinaf kanun yolu, ilk derece mahkemesi ile temyiz incelemesi arasında, ikinci derece bir denetim mekanizması ve kanun yoludur. İstinaf kanun yolunun uygulanması durumunda, ilk derece mahkemesi kararından sonra, karar önce istinaf denetimine tâbi tutulacak, istinaf denetiminden sonra temyiz yolu açıksa temyize başvurulabilecektir. İstinaf ile temyiz arasında temel farklılık nedir? Temyiz incelemesinde […]

13Mar 2016

Yeni Türk Ticaret Kanununda iflasın ertelenmesi 376 ve 377 maddelerde yer almaktadır. Eski Kürk Ticaret Kanununda 324. Maddenin ikinci fıkrasının 5. Satırındaki . Şu kadar ki; şirket durumunun ıslahı mümkün görülüyorsa idare meclisi veya bir alacaklının talebi üzerine mahkeme iflas kararını tehir edebilir. ifadeleri açıklanmakta idi. Yeni kanundaki 376. Madde 6762 sayılı Kanunun 324’üncü maddesinin […]

05Mar 2016

İFLAS ERTELEMEDE ALACAKLILARIN DURUMU Madde 179/b- (Ek: 17/7/2003-4949/50 md) Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticarî işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle […]

05Mar 2016

‘Fevkalade Hallerde Mühlet ve Tatil’  benzer özellikleri olan iki ayrı kurum düzenlenmiştir. ‘Fevkalade Mühlet’ başlığı altında düzenlenen kurumda, olağanüstü durumlarda, özellikle ekonomik buhranlarda, Bakanlar Kurulunun kararı ile icra tetkik merci tarafından isteyen borçluya, borcunu ödeyebilmesi için, altı ayı geçmemek üzere süre verilmektedir. ‘Fevkalade Hallerde Tatil’ başlığını taşıyan kurumda ise, salgın hastalık, büyük bir felaket veya […]

05Mar 2016

Sermaye Şirketleri Sermaye şirketlerinde, ortakların sorumlulukları şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarıyla sınırlıdır. Bu tür şirketlerde ortaklardan birinin ayrılmasıyla ortaklık bozulmaz. Ortakların şirketteki ortaklık payları kişisel değildir. Bu paylar başkasına satılabilir veya devredilebilir. Sermaye şirketlerinin en önemli özelliklerinden biri de sermayeye ortak olmak ile şirketin yönetimiyle ilgilenmenin birbirinden ayrılmış olmasıdır. Ortakların ikinci planda kalmaları ve […]

04Mar 2016

İFLAS ERTELEMEYE BAŞVURAN FİRMALAR Şeker Piliç Sbarro Pizza Fi Yapı Aziz Bebe Palace Hotel Turizm Hiz. A.Ş. PetroTürk Arow Alkan Group Bu bilgiler güncel değildir, iflas ertelemenin yapısı gereği bu firmaların güncel durumu değişmiş olabilir. Basında çıkan haberler bölümünden güncel iflas erteleme talebinde bulunmuş ve iflas erteleme almış firmalar ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

03Mar 2016

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YAZISI T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-551 07/12/2010 Konu : Hakkında iflas ertelemesi kararı bulunan firmadan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı. İlgide kayıtlı dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, müşterinizin 2009 yılında aldığı […]

09Ara 2015

TAKSİRLİ İFLAS MADDE 162. – (1) Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla iflâsa sebebiyet veren kişi, iflasa karar verilmiş olması hâlinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

09Ara 2015

HİLELİ İFLAS MADDE 161. – (1) Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması hâlinde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hileli iflasın varlığı için; a) Alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetinde olan malların kaçırılması, gizlenmesi veya değerinin azalmasına neden olunması, b) Malvarlığını kaçırmaya yönelik […]