T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/594

Ana davada davacı ÇARDAKKENT TURİZM VE HİZMET İŞLETMECİLİĞİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ile birleşen davada davacılar Cihangir Yalçın, Hamit Yalçın ve Miraç Yalçın’ın mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davası nedeniyle; 1- Ana dosyasının davacısı Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 124965 sicil nosunda kayıtlı olan ÇARDAKKENT TURİZM VE HİZMET İŞLETMECİLİĞİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ile birleşen 2018/702 esas sayılı dosyanın davacıları CİHANGİR YALÇIN, HAMİT YALÇIN VE MİRAÇ YALÇIN’ın talebinin kabulü ile davacılar yararına 2004 sayılı İİK’nun 289/1 maddesi uyarınca 01/02/2019 günü saat 10:30’dan itibaren başlamak üzere 1 yıl süreyle KESİN MÜHLET verilmesine,
2– Kesin mühlet süresi içerisinde 2004 sayılı İİK’nun 7101 sayılı kanunla değişik 294, 295 ve 296. maddelerinde açıklanan tüm tedbirlerin uygulanmasına, buna göre;
Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere borçlu aleyhine hiçbir takip yapılmamasına ve evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarının uygulanmamasına, 206’ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinin bildirilmesine,
Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğinin veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğinin, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamayacağının ve rehinli malların satışının gerçekleştirilemeyeceğinin bildirilmesine, Yasada borçlu ve alacaklılar açısından açıklanan diğer tüm tedbirlerin uygulanmasına,
3– Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlu şirketin faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak geçici mühlet kararı verilirken atanan konkordato komiseri Mali Müşavir İsmail Can’ın kesin mühlet süresi içerisinde de görevinin devam ettirilmesine,
Davacı şirketin yönetim kurulunun tüm eylem ve işlemlerinin konkordato komiserinin onayından sonra geçerlilik kazanmasına,
Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.