ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

Kahramanmaraş 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/501 Esas sayılı dava dosyasında, davacı Can Gübre Pazarlama Tic.San. Ltd. Şti lehine mahkemece 08/03/2019 tarihinden itibaren kesin mühlet kararı verilmiş ve konkordato komiserler kuruluna Av. Ahmet KAHRAMAN, Av. Osman BAYSAL, S.M.M.M Mahmut KESGİN görevlendirilmiştir. 2004 sayılı İİK’nun 299.maddesi gereğince alacaklıların ilan tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde alacaklarını bildirmeleri zorunludur.Bu kapsamda;


1.-Kaydedilmesi istenen muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedenin ne olduğu,
2.-Alacağın miktarı ile rehinli alacaklar hariç olmak üzere kesin mühletin verildiği tarih olan 08/03/2019 tarihine kadar hangi oranda ne miktar işlemiş faiz olduğu ve bu konudaki hesap tablosu,
3.-Alacağın paradan başka bir şey olması halinde para olarak değerinin ne olduğu,
4.-Alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.


On beş günlük kayıt süresi içinde komiserliğe kayıt yaptırmayan alacaklılar (alacakları borçlu şirketin ayrıntılı bilançosunda yazılı olmadığı taktirde) konkordato projesinin müzakerelerine katılamayacak ve oy kullanma hakkına sahip olamayacaklardır.


Alacağı bulunan alacaklıların, yukarıda 4 bent halinde sıralanan belgelerini noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte konkordato komiser heyetimiz adına ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde; Av. Ahmet KAHRAMAN, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Bulvarı Mercan Sitesi A Blok No: 66/1 Onikişubat / Kahramanmaraş adresine bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,


Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği ayrıca iadeli taahhütlü veya kargo yoluyla alacaklarını bildirmeleri İİK.nun 299. maddesi uyarınca İLAN olunur.


Konkordato Komiserleri Kurulu

Av.Ahmet KAHRAMAN
Av.Osman BAYSAL
S.M.M.M Mahmut KESGİN

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.