NKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2018/719

Ankara Ticaret Sicilinin 249499 sırasına kayıtlı, Cinnah Cad. No: 57-1/6 Çankaya/ANKARA Adresinde Faaliyet gösteren Davacı CAMADAN GRUP İNŞAAT TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ vekili ************************ İ.İ.K. Madde 285 ve devamı maddeleri uyarınca Konkordato ve yine İ.İ.K. ve Yargıtay kararları uyarınca borçlarının yeniden yapılandırılması projesi olan konkordato ön projesinin uygulanabilmesi içinİ.İ. K. 287. Madde hükmüne göre geçici mehil talebinde bulunmuştur. Mahkememizin 03/10/2018 gün ve 2018/719 Esas sayılı kararı ile talep kabul edilerek, 7101 Sayılı Kanunun ile değişik 2004 sayılı Kanunun287 Madde 1. Fıkra hükmüne göre davacı Camadan Grup İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nin isteminin kabulü ile bu günden (03/10/2018) itibaren 3 ay süreyle GEÇİCİ MÜHLET verilmesine, aynı kanunun 297. Maddesinin ikinci fıkrasındaki haller dahil olmak üzere borçlunun mal varlığının muhafazasıtedbir kararlarına hükmedilmiş,7101 sayılı Kanun ile değişik2004 sayılı Kanunun 287. Madde 3. Fıkrası gereğince, *************, ************** ile *********************”ın Konkordato Geçici Komiser Heyeti olarak atanmasına, Geçici Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın ve İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında derhal ilan edilmesinekarar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve husular ile birlikte, aynı Kanun 288. Madde 3. Fıkrası gereğinceAlacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İLAN OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.