T.C.

SAKARYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/395 Esas
Mahkememizce SakaryaTicaret Sicil Müdürlüğünün 18269-26005 sicil sayısı ile işlem gören Davacı ÇAĞDES EBATLAMA MOBİLYA HİZMETLERİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 20/12/2018 tarihinden başlamak üzere 1 YIL KESİN MÜHLET KARARI verildiği ve geçici konkordato komiseri olarak Mali Müşavir Gülhan AKTAŞLIOĞLU’nun atandığı, 2004 Sayılı İcra İflas Kanununun 299. maddesi gereğince Çağdes Ebatlama Mobilya Hizmetleri İnş san ve Tic Ltd Şti’den alacağı bulunan alacaklıların işbu ilan tarihinden ONBEŞ GÜN içerisinde alacaklarını bildirmesi gerektiği, bu doğrultuda alacaklıların;
1-Kaydettirmek istedikleri alacaklarını tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerini,
2-Muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedeni,
3-Rehinli alacaklar hariç olmak üzere adi alacaklı olanların alacak miktarının, rehinli alacağı olmakla birlikte teminat eksiği olan (riski) banka alacaklarının alacak miktarının,
4-Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerinin ne olduğunu,
5-Kamu alacaklıları ile rehin alacaklıların kesin mühletin verildiği tarih olan 01/01/2019 tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunu
İşbu ilanın tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde, yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla Konkordato Komiseri Gülhan Aktaşlıoğlu’na (İletişim Adres: Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Rektörlük Binası İç Denetim Koordinatörlüğü – email: gaktaslioglu02@gmail.com) göndermeleri, alacaklıların alacağını ihtiva eden belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bildirmeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesi müzakeresine kabul edilmeyecekleri, alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacaklıların da iştirak edebilecekleri İİK 229. Maddesi uyarınca ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.