BVİ GIDA TURİZM İNŞAAT DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO KOMİSERLERİ KURULU’NDAN

Dosya No: Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/799 Esas

Hakkında 06.02.2019 tarihinde bir yıllık kesin mühlet kararı verilen konkordato talep eden BVİ GIDA TURİZM İNŞAAT DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’den alacaklı olanların aşağıda belirtilen usulde alacak miktarlarını, dayanaklarını ve varsa delillerini bu ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde; GMK Bulvarı No:3 Kızılay, Ankara adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla yazılı olarak bildirmeleri, aksi halde alacakları bilançoda kayıtlı olmayan alacaklıların konkordatomüzakerelerine kabul edilmeyecekleri, oy kullanma hakkından yoksun kalacakları hususu; İcra ve İflâs Kanunu’nun 288, 290 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve 299 ncu maddeleri uyarınca ihtar ve ilan olunur.

Bildirimde esas alınacak usul şu şekildedir;

– Asıl alacağın Türk Lirası üzerinden tutarı ile alacağı ispata yarar sözleşme/fatura vb. belge,

– Alacağa faiz işletiliyorsa, faizin türü, yüzdesi, dayanak belgesi ve kesin mühlet tarihine (06/02/2019) kadar işlemiş Türk Lirası üzerinden faiz tutarının ayrıntılı dökümü,

– Alacağa istinaden borçlu şirket tarafından verilmiş teminat var ise, teminatın ne miktar için verildiği ile teminatın dayanak belgesi,

– Alacağa istinaden devam eden hukuki süreç (dava/icra takibi/arabuluculuk) varsa ayrıntılı bilgisi,

– Açık yazışma adresi ve muhatap adı/unvanı

– Mümkünse müstakbel Alacaklılar Toplantısı’na sizi/firmanızı temsilen katılacak kişinin kim olacağını ayrıntısıyla gösterir yetki belgesi ve imza sirküleri.

– Borçlu şirketin ortakları ile 1.derece akrabalık açısından yakınlığınızın bulunup bulunmadığı.

Alacak bildirimi yapılırken girilecek unvan ve adres şu şekildedir;
Unvan: “Borçlu Şirket Unvanı (+) Komiser Kuruluna” ibaresi
Adres: GMK Bulvarı No:3 Kızılay, Ankara

KONKORDATO KOMİSERLER KURULU

Ayşe Özge ÇINAR SEÇKİN Abdurrahman DUMAN Erhan OKTAY

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.