T.C. 
MERZİFON 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/550
Davacı BURAK YALÇIN -EMRAH SEBZE MEYVE tarafından Mahkememizde açılan Konkordato davası nedeniyle; Bağlarbaşı Mh. Zübeyde Hanım Bulvarı Atmaca Sitesi No:41 Kat:1 D:2 Merzifon/AMASYA adresinde faaliyet gösteren BURAK YALÇIN -EMRAH SEBZE MEYVE hakkında geçici mühlet kararı verilmiş olup İcra İflas Kanununun 288/2maddesi uyarınca bu kararın ilanı gerekmekle; Davacı hakkında 19/10/2018 günü itibariyle konkordato kapsamında davacıya üç ay süreyle geçici mühlet verilmiş olup, ****************** geçici konkordato komiseri olarak atanmış ve İİK’nun 288/2 maddesi ve ilgili maddeleri çerçevesinde geçici mühlet kararı ve atanan geçici konkordato komiserinin ilanına karar verilmiştir.

Geçici mühlet kararı ile birlikte; geçici mühlet kesin mühletin sonuçlarını doğurduğundan, İİK 294. maddesi uyarınca; “Davacının, mahkememizin izni dışında geçici mühletin verildiği tarihten itibaren rehin tesisi işlemi yapmasının, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin, üzerlerinde takyidat işlemleri yapmasının ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının yasaklanmasına, aksi takdirde bu işlemlerin hükümsüz olduğuna, davacının bu hükme yada komiserin ihtarlarına aykırı davranışı halinde mahkememizce borçlunun malları üzerinde tasarruf yetkisinin kaldırılabileceği veya 292. madde kapsamında mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflasına karar verilebileceğine, Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre başlatılan takipler ile İİK’nun 7101 sayılı yasının 25. Maddesi ile değişik 297/2 maddesindeki haller de dahil olmak üzere (İİK m.206’da belirtilen birinci sıradaki alacaklar için haciz yoluyla takipler müstesna olmak üzere) hiçbir takip yapılmamasına, evvelce yapılmış takiplerin durdurulmasına, daha önce başlamış olan takiplerin mevcut durumları korunarak durdurulmakla birlikte davacının işletme konumlarına ilişkin faaliyetlerinin devamı için zorunlu olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan, makine, teçhizat ve araçlarının üzerindeki hacizler baki kalmak kaydıyla yediemin olarak davacıya teslimine, yukarıda belirtilen İİK’nun 206. Maddesinde yer alan alacaklılar yönünden takip yapılmakla birlikte muhafaza tedbirleri alınmasının ve rehinli malın satışının tedbiren önlenmesine” karar verildiğinden,

Keyfiyetin ilanından itibaren alacaklıların 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, yapılacağı ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.