T.C.
BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DURUŞMA TUTANAĞI
SAYI : 2018/910 Esas
CELSE NO : 3
CELSE TARİHİ : 03/05/2019
HAKİM : Gülhan ERTÜRK 165870
KATİP : Osman Necmi ALTINDAĞ 242227
Belirli gün ve saatte celse açıldı.
Davacılar vekili Av. Mehmet Sait Özşahin ile müdahale talep eden Sancaktar İnş… Ltd. Şti. vekili Av. Erdal Burnukara, müdahale talep eden Akbank Türk A.Ş. Vekili Av.Mehmet Öztürkmen, Mehmet Karataş geldi. Başka gelen yok. Açık duruşmasına başlandı.
Bir kısım alacaklılar vekillerinin müdahale talep dilekçeleri ve tedbire itiraz dilekçelerini vermiş oldukları görüldü. Ayrı ayrı okundu dosyasına konuldu.
Müdahil Yapı ve Kredi Bankası vekili ile Enerji Aydınlatma vekilinin marezet dilekçesi sunmuş olduğu görüldü. Okundu, dosyasına konuldu.
01.03.2019 tarihli ara kararda verilen geçici mühlet kararının 2 ay uzatılması kararı okundu.
Birecik Ticaret Sicil Müdürlüğüne, Basın İlan Kurumu, SPK, Birecik Tapu Müdürlüğü, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Birecik SGK’ya yazılan müzekkerelere yanıt var. Ayrı ayrı okundu dosyasına konuldu.
Türkiye Katılım Bankaları Birliğine yazılan müzekkere sonucu bankalar tarafından verilen cevabı yazılar ayrı ayrı okundu.
Geçici Komserin sunmuş olduğu 2. rapor okundu. Rapordan bir suret davacı vekiline elden tebliğ edildi.
Davacılar vekilinden soruldu: Biz raporu henüz yeni aldık, inceleyip beyanda bulunmak için süre talep ediyoruz, önceki beyanımızı tekrar ediyoruz ve her iki tacir yönünden kesin mühlet kararı verilmesini talep ediyoruz dedi.
Müdahale talep eden Akbank vekilinden soruldu : Biz müdahilliğimize karar verilerek davanın reddine karar verilmesini talep ederiz dedi.
Müdahale talep eden Sancaktar vekilinden soruldu : Biz müdahilliğimize karar verilerek, alınan bilirkişi raporunda davacıların borca batık olduğu, davacıların mahkemeyi yanıltıcı beyanda bulundukları tespit edilmiş olmakla konkordato şartları oluşmadığı anlaşılmıştır, tedbirlerin ivedilikle kaldırılarak davanın reddine ve davacıların iflasına karar verilsin talep ederiz dedi.
Müdahale talep eden Mehmet Karataşdan soruldu: Benim çekten kaynaklı alacağım vardır, müdahale talebimin kabulüne karar verilsin, konkordato talebinin reddine karar verilsin dedi.
Dosya İncelendi
G/D:
1-Müdahale talep eden ve gerekli harçları yatırdığı anlaşılan Vakıflar Bankası, Enerji Aydınlatma Ltd Şti, QNB Finansbank, Akbank Türk A.Ş, Sancaktar İnş. Taah. ve San. Tic. Ldt, Şti’nin müdahale taleplerinin kabulüne,
2-Deniz Bank A.Ş’nin ve Mehmet Karataş’ın müdahale harcını yatırmadığı anlaşıldığından müdahale talebinin reddine karar verildi. Açıklandı, açık duruşmaya devam olundu.
Tahkikatı gerektirecek başka bir husus kalmadığı anlaşılmakla; tahkikatın bittiği bildirildi,
Davacılar vekilinden son beyanları soruldu:Rapora karşı beyanda bulunmak için yeniden süre istiyoruz, aksi takdirde kesin mühlet kararı verilmesini talep ediyoruz dedi.
Müdahil Akbank vekilinden son beyanları soruldu: Davanın reddine karar verilmesini talep ederim dedi.
Müdahil Sancaktar vekilinden son beyanları soruldu: Davanın reddine karar verilmesini talep ederim dedi.
Dosya incelendi.Yargılamanın bittiği bildirildi.
G/D : Ayrıntıları gerekçeli kararda açıklanacağı üzere; 
1-Davacı gerçek kişi tacir BOZAN ÇAKMAK ile Birecik Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 2495 sicil numarasına kayıtlı PROFESYONEL GRUP MÜTEAHHİTLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yönünden konkordato talebi ve kesin mühlet talebinin reddine,
2-Davacılar aleyhine 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler dahil olmak üzere her türlü ihtiyatı tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri dahil tüm takip işlemlerin yapılmasının ihtiyatı tedbir yolu ile durdurulmasına ilişkin kararın kaldırılmasına, tensiple tedbir kararlarının bildirildiği tüm kurumlara kısa kararın bir örneğinin derhal gönderilmesine,
3-İİK. 288/3 maddesi gereğince geçici mühlet kararının kaldırılarak konkordatonun reddine karar verildiğine ilişkin işbu kararın İİK. 288/2 maddesi gereğince İLANINA ve kısa kararın derhal Basın İlan Kurumu resmi ilan portalından ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilmesine,
4-Kısa karar örneğinin derhal Tapu Genel Müdürlüğüne, Birecik Ticaret Odasına, davacıların bulunduğu vergi dairesi müdürlüklerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Müdürlüğüne, PTT. Genel Müdürlüğüne, Türkiye Bankalar Birliğine,Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, Borsa İstanbul Kurumuna, Sermaye Piyasası Kurumuna müzekkere ile bildirilmesine,
Dair verilen karar, davacılar vekili ile bir kısım asli müdahil vekillerinin yüzüne karşı İİK 363 maddesi gereğince kararın taraflara tefhim ve tebliğinden itibaren 10 gün içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine hitaben Mahkememize verilecek başvuru dilekçesi ile İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.