T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/863 Esas 
İLAN

Davacı, BETA İÇ VE DIŞ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;

Mahkememizin 30/11/2018 tarihli ara kararı ile;

a)19/09/2018 tarihli tensip tutanağı ile atanan geçici konkordato komiser heyetinin(**********, ************* , ************) Konkordato Komiserinin Niteliklerine Ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik 7/3. Maddesi gereğince görevlerine son verilmesine,

b) Davacı şirket BETA İÇ VE DIŞ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ – (İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No: 395555 yetkilisi Necip Taner İkiışık’ın şirketi temsil ve ilzam yetkisinin kaldırılmasına,

c) İİK.297. Maddesi ‘ …….borçlunun yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebilir.’ hükmü gereği borçlunun yerine komiser heyetinin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine,

*************, *************, **********************’in müştereken BETA İÇ VE DIŞ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ’ni – (İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No: 395555) temsil ve ilzamla yetkilendirilmelerine, geçici konkordato komiser heyeti olarak atanmalarına,

d) Mahkememizin 30/11/2018 tarihli ara kararı ile geçici konkordato komiseri heyeti olarak atanan ****************, ****************, *******************’in görevlerinin geçici mühlet süresi içerisinde devamına,

e)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,

f)Mahkememizin 2018/863 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 14/12/2018 günü saat 14:30’da yapılacağına,

7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.30/11/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.