T.C. İstanbul Anadolu 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO: 2016/569

Davacı BAYHAN İNŞAAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ vekili tarafından açılan İflasın Ertelenmesi davası nedeniyle yapılan yargılamada;

İflasın ertelenmesini ve iflası gerektiren bir durum bulunmadığı iddiasında ve davanın reddi isteminde olan alacaklıların ilan tarihinden başlayarak iki hafta içinde davaya müdahale ve itiraz etmeleri İcra İflas Yasasının 158. ve 166, maddeleri hükümlerince ilan olunur. Ayrıca;
Davacı BAYHAN İNŞAAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ hakkında istenen ihtiyati tedbir ve kayyım atanması talebinin İİK.nun !79/a maddesi uyarınca kısmen kabulü ile İİK 179/a maddesi uyarınca kabulü ile İİK.I79/b maddesindeki sınırlamalar dikkate alınmak suretiyle, davacı şirket aleyhindeki 6183 sayılı kanuna göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere, açılmış ve açılacak tüm icra takiplerinin ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına, davacı hakkında yeni icra takibi başlatılmasının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine; İİK.206. maddesine göre I.sırada yer alan alacaklar için ihtiyati tedbirin uygulanmamasına; taşınır-taşınmaz veya ticari işletme rehni ile temin edilmiş alacaklılar tarafından açılan icra takipleri yönünden ise sadece muhafaza tedbirlerinin uygulanmasının ve rehinli malların satışının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına,

Davacı şirkete ait menkul ve gayrimenkul malların, banka hesaplarındaki paralarının, üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının üzerine ihtiyati haciz konulmasının ve ihtiyati haciz yoluyla muhafaza altına alınmasının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine,

Üçüncü şahıslar tarafından davacı lehine verilen ipotek ve rehinlerin, kefaletlerin ve banka teminat mektuplarının ihtiyati tedbir kapsamı dışında tutulmasına,

Davacı şirketin yönetim ve karar organlarının, kambiyo senedi düzenlemek ve davacı şirketin banka hesaplarından para çekmek dahil, her türlü karar ve işlemlerinin ve tasarruflarının geçerliliğinin kayyım olarak resen tayin olunan Mali Müşavir AHMET SERDAR Kİ YAT ve İnşaat Mühendisi MEHMET ALİ GÜLDAL’ın onayına tabi tutulmasına,

Davacı şirketin faaliyetlerinin kayyımlar tarafından sürekli olarak gözetim ve denetim altında tutulmasına, bu amaçla haftada en az iki kez kayyımların şirket merkezinde ve gerektiğinde davacı şirkete ait işletmelerde çalışma ve denetim yapmalarına,

Kayyımların denetim ve onay görevini yaparken, şirketin mal varlıklarının korunması, alacaklılar arasındaki eşitliğin korunması ve şirketin iyileştirme projesi çerçevesinde faaliyette bulunmasının temini hususlarını gözetmelerine,

Kayyımların birer aylık dönemlerde mahkememize rapor sunmasına, karar verilmiş olup. İİK.nun 179/a maddesinin 2. Fıkrası uyarınca erteleme talebinin ve kayyım atanmışına.dair karar ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.