T.C.
KDZ.EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2019/12 Esas

Davacı vekili tarafından 26/04/2019 tarihli celsede, 28/01/2019 tarihli Tensip Ara Kararıyla verilen Geçici Mühlet Kararının, Sona erme tarihi olan 28/04/2019 tarihinden geçerli olmak üzere İİK. nun 287. Maddesi gereğince 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmesini talep ettiği tespit olunmakla; 1-Dosyaya sunulan geçici komiserin 24/04/2019 tarihli raporu da dikkate alınarak konkordatoda başarıya ulaşma ümidinin olup olmadığının belirlenmesi için İİK’nın 287.Maddesi uyarınca Geçici Mühlet Kararının 2 AY SÜREYLE UZATILMASINA, 
2-İİK.nun 288. Maddesi uyarınca Geçici Mühlet, Kesin Mühletin sonuçlarını doğuracağından, İİK.nun 294. Maddesi gereğince;
2 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET İÇİNDE;
İİK.nun 206. Maddesinin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için Haciz yoluyla yapılan ve yapılacak takipler ve Rehinin Paraya Çevrilmesi yoluyla yapılan veya yapılacak takipler hariç olmak üzere;
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanuna göre yapılan takipler de dahil olacak şekilde Davacının aleyhine Tedbiren, hiçbir TAKİP YAPILMAMASINA,
Evvelce başlanmış TAKİPLERİN DURDURULMASINA,
İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Kararlarının UYGULANMAMASINA,
İİK.nun 295. Maddesi uyarınca 2 aylık geçici mühlet sırasında Rehinin Paraya Çevrilmesi yoluyla yapılan ve yapılacak takipler yönünden MUHAFAZA TEDBİRİ ve REHİNLİ MALIN SATIŞININ TEDBİREN ÖNLENMESİNE,
3-İİK.nun 287. Maddesi gereğince Geçici Mühlet kararıyla birlikte davacının Mal varlığının muhafazası için alınması gereken tedbirler kapsamında;
4-Davacının Mühlet kararından itibaren Mahkemenin izni dışında rehin tesis etmesinin, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatının kısmen dahi olsa devrinin, takyit edilmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının TEDBİREN ÖNLENMESİNE, aksi halde yapılan işlemlerin İİK.nun 297/2. maddesi uyarınca hükümsüz sayılacağına,
5-Geçici Konkordato Komiseri olarak atanan, Serkan Seçkin’in, Tayfun Biçer’in , Av Adem Öztürk’ün Geçici Mühlet Süresince görevlerinin devamına,
Karar verildiği, İİK’nun 287. maddesi gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.