ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET 
KONKORDATO TALEP EDEN:Ayşe Rabia Köseoğlu Samancı
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/783 E. Sayılı Dosyası)
1.“Akkoza Evleri Defne Blokları A1 Blok Kat:9 Daire:74 Esenyurt İstanbul” adresinde ikamet eden 6************6 TC Kimlik Numaralı Ayşe Rabia Köseoğlu Samancı’ya, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/916 E sayılı dosyasında, 16.01.2019 tarihinden, başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet kararı verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, Prof. Dr. Fatma Pamukçu, Doç. Dr. Müjgan Tunç Yücel, Ayşe Rüya Özturan’ın konkordato komiser heyeti olarak görevlendirildiği,
2. Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların,alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vb.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanunu’nun 299. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, konkordato komiserliğimizin “On Dokuz Mayıs Mah. Halaskargazi Cad. Kent Apt. A Blok No. 168 Kat: 4 D: 4 Şişli- İstanbul” adresine, tatil günleri hariç 9:30 – 12:30 ; 13.30 – 16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişi alacak kayıtlarında ise noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
3. Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu’nun 35.maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
4. Alacak kaydı sırasında, geçici mühlet tarihi olan 16.08.2018’den önce ve varsa mühletten sonra doğan alacak (Kanun’un imkan tanıdığı alacaklılar bakımından ve işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle), yabancı para alacaklarında alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
5. İİK m.299, f.1, c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu ilan tarihinden itibaren başlayacağı,
6. Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların,Ayşe Rabia Köseoğlu Samancı’nın borçlu listesinde bulunmadığı veyahut eldeki evrak ve kayıtlardan anlaşılmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği
İlan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.