ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

KONKORDATO TALEP EDEN AYŞE CÖMERT
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
(Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/945 E. Sayılı Dosyası)
Bakırköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/945 Esas Sayılı Dava dosyasında, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 660344/0 sırasında kayıtlı, Akşemseddin Mah. Sezai Karakoç Cad. No:16/A-16/B Esenyurt-İst. Adresinde bulunan AYŞE CÖMERT tarafından açılan Konkordato Davası nedeni ile Mahkemece 10.03.2019 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle Kesin Mühlet Kararı verilmiş ve Konkordato Komiser Heyeti olarak Hukukçu Neşe OKTAY, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ali AYBARS, Finans Uzmanı Figen MENGİ TEKER görevlendirilmiştir.
Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/945 Esas Sayılı Dava dosyası hükmü ve 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 299.maddesi gereğince AYŞE CÖMERT’den alacağı bulunan alacaklıların iş bu ilan tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde alacaklarını bildirmeleri gerekmektedir.
Bu doğrultuda, alacaklıların;
1. Kaydettirmek istedikleri alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) aslı veya tasdikli suretlerini,
2. Muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedeni,
3. Alacak kaydı sırasında, geçici mühlet tarihi olan 10.10.2018’den önce ve varsa mühletten sonra doğan alacak (Kanun’un imkan tanıdığı alacaklılar bakımından ve 10.03.2019 kesin süre tarihine kadar işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle)
4. Alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümü,
5. Yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının
İş bu ilanın tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde, yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla, Akşemseddin Mah. Sezai Karakoç Cad. No:16/A-16/B Esenyurt-İstanbul adresine göndermeleri veya bizzat bildirmeleri, İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri İcra İflas Kanununun 299. maddesi uyarınca İLAN olunur.30.04.2019
KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
ALİ AYBARS NEŞE OKTAY Figen Mengi TEKER
SMMM HUKUKÇU Finans Uzmanı

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.