T.C. ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

İ LÂ N
ESAS NO: 2015/819
Davacı AYDIN İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülen İflas (İflasın Ertelenmesi) davasının yargılaması sonunda;
Mahkememizin 29/06/2016 tarih ve 2016/494 sayılı ilâmı ile;
Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 16622 sicil numarası ile kayıtlı davacı – Aydın İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin iflasının İcra İflas Kanunun 179/b. Maddeleri uyarınca 29/06/2016 gününden itibaren 1 YIL SÜREYLE ERTELENMESİNE,
İcra İflas Kanunun 179/a. Maddesi uyarınca Şirket Ortaklar Kurulu Şirket Müdürü ve temsilcilerinin her türlü karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyım onayına bağlanmasına,
Kayyım olarak re’sen Mustafa UÇKAÇ’ın atanmasına,
a) Kayyımın öncelikle Şirket malvarlığının ve borçlarının defterini düzenlemek suretiyle görevleri sırasında alacaklılar arasında eşitliğin bozulmamasının gözetilmesine ve Şirket malvarlığının azaltılmasının önlenmesiyle iyileşme projesinin uygulanmasının da kayyımca gözetilmesine,
b) Davacı – Şirketin organlarının kambiyo senedi düzenlemek dahil her türlü işlemlerinin ve tasarruflarının kayyım tarafından iyileştirme projesi çerçevesinde onaya tabi tutulmasına,
c) Şirket faaliyetlerinin kayyım tarafından sürekli olarak gözetim ve denetim altında tutulmasına, bu amaçla haftada en az bir kez kayyımın Şirket merkezinde çalışma yapmasına,
İcra İflas Kanununun 179/2. Maddesindeki sınırlar içinde rehinli alacaklar için başlatılmış ve başlatılacak rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip hakkı hariç olmak üzere ve İcra İflas Kanununun 206. Maddesi uyarınca birinci sırada yer alan alacaklıların takip hakları saklı kalmak kaydıyla 6183 sayılı kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere; davacı aleyhindeki tüm icra takiplerinin İcra İflas Kanununun 179/b maddesi uyarınca durdurulmasına yönelik verilen tedbirin devamına,
Karar verilmiş olup; İ.İ.K.’nun 179/a son maddesi yollamasıyla 166/2. Maddesi uyarınca ilânen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.