T.C. NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN (TİCARET MAHKEMESİ SIFATI İLE )
İLAN
ESAS NO: 2016/127 Esas
ay-kar1ay-karDavacı AY-KAR TEKSTİL SAN VE TİC A.Ş., ME-KAR TEKSTİL SAN TİC LTD ŞTİ, SENKAR TEKSTİL DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. tarafından aleyhine açılan. İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
-AY-KAR TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (3850060916) -SEN-KAR TEKSTİL DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (7610505608) ile ilgili;
1) Davacı şirketler adına kayıtlı bütün araçların ve taşınmaz malların 3. Kişilere devrinin engellenmesi amacıyla İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA,
2) Davacı şirketler hakkında 2004 sayılı İİK 206/1 sırasında yazılı alacaklar için yapılan takipler ve rehinli takipler haricinde 6183 sayılı AATUHK’a göre yapılan takiplerde dahil olarak bütün icra takiplerinin ve ihtiyati hacizlerin durdurulmasına, tedbirden sonra icra takibi veya ihtiyati haciz yapılmamasına, satış ve muhafaza işlemleri gibi tedbir uygulamalarının 2004 sayılı İİK 179/b maddesine göre DURDURULMASINA, işlemi devam eden takiplerde muhafaza ve satış YAPILMAMASINA,
3) Haczedilen ve muhafaza altına alınan şirketin faaliyet alanında kullanılan tesis, eşya, teçhizat ve büro malzemeleri ile demirbaşların borçlu şirket yetkililerine YEDİEMİN OLARAK TESLİMİNE.
4) Davacı şirketler üzerine kayıtlı araçlar üzerine konulan yakalama kararlarının KALDIRILMASINA, yakalama YAPILMAMASINA,
5) Davacı şirketlerin 3. Kişilerdeki hak ve alacakları üzerine konulan ihtilati haciz, haciz ve ihbarnamelerinin kaldırılmasına,
6) Finansal kiralama yolu ile alınan mallar üzerindeki muhafaza ve yakalama kararlarının KALDIRILMASINA,
7) İİK. 179/b maddesine göre erteleme sırasında taşınır, taşınmaz ve ticari işletme rehni ile temin edilmiş alacak nedeniyle rehnin veya ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılabilir veya başlatılan takiplere devam edilebilir ise de bu takipler yolu ile muhafaza tedbirlerinin alınmasının veya rehinli ya da ipotekli malın satışının DURDURULMASINA,
8) İhtiyati tedbir olarak iflaslarının ertelenmesine karar verilen şirketlere İİK. nun I79/A-2. Bent ve TTK.nun 376/2. Fıkrası uyarınca işin niteliği ve şirketin faaliyet alanının kapsamı dikkate alınarak duruşma gününde yeniden değerlendirilmek üzere Niğde Üniversitesi Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Tekstil Bölümü öğretim görevlisi ALİ KURTBEYOCLU, -Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İMRAN MERİÇ, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SEDAT ÇAĞLAR’ın görev yapmak üzere KAYYIM OLARAK ATANMALARINA -Kararın ivedi olarak kayyumlara bildirilerek yemini yaptırılmak sureti ile görevlerine başlamalarına ,
9) İİK.nun I79/A-3 maddesi gereğince TTK.nun Anonim şirketlerde yönetim kuruluna verdiği görev ve yetkilerin ve kanuni temsil yetkisinin saklı kalması kaydı ile bu görev ve yetkilerin kullanılmasında yönetim kurulunca alınan kararlar ve yapılacak faaliyet ile işlemlerin geçerliliğini kayyumların onayına bağlı tutulmasına,
10) Kayyumların hem şirketin mal varlığının korunrjjast-vce hemdejakacakların korunması ve alacaklılar arasında farklılık ve eşitsizlik yaratacalo^ygularrV ^yapiim^asım denetlemekle görevlendirilmesine, / NİĞPÎ %,%^k^Jl^o\ioi

] 1) Kayumların yemin tarihinden itibaren göreve başlamak sureti ile öncelikle TTK.376. Maddesi gereğince şirketin mal varlığının tespiti bakımından envanter tanzimi , başlangıç bilanço ve rapor dönemlerine ilişkin ara bilançolar ile n i hay i bilançolar ve şirket mali durum cetvellerini düzenlemek görevi verilmek sureti ile karar tarihinden itibaren davacı şirketçe dosyaya sunulan iyileştirme projeleri, organizasyon ve poresese yönelik iyileştirme tespitleri ile mali yapılandırmalara dair iyileştirme projelerinin uygulanması ve gerçekleştirilmesini denetleme ve gözetleme ile mali yapılandırmaya tabi bulunmamış bulunan şirket borçlarının yapılandırılmasına dair görüşmeler yapmak görüşmelerin şirketin tayin edilen yetkilileri ile sürdürülmesini ve buna ilişkin tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı konusunda denetim yapmak vesayet makamı olan mahkemeye açıklayıcı rapor sunmak mali konularda tespit yada mahkememize başvurarak bilirkişi görevlendirilmesini isteme yetkilerinin verilmesine, ödemelerin ifası için raporlar tanzim etmesine ve söz konusu ödemelerin bu raporlar doğrultusunda yapılmasına, –
12) Şirketin mali durumunun kötüleşmesi veya iyileştirme projesinin gerçekleşmesinin imkansızlaşması gibi olumsuz gelişme olduğunda kayyumlarca rapor süresi beklenmeksizin İİK.nun 179/B-5 ve son maddesi gereğince, derhal mahkememize bilgi ve rapor sunmasına, böylece olumsuz gelişmenin meydana gelmesi halinde dosyanın erteleme süresi beklenmeksizin resen ele alınmasına,
13) Kayumlann görev ve yetkilerinin kullanılması veya kapsamında her hangi bir uyuşmazlık olması halinde mahkememize başvurularak karar alınmasına,
14) Kayyumlara borçların ödenmesi durumunda alacaklı taraflar ile görüşme yahut kayyumların uygun göreceği organizasyon şemasında belirtilecek gerektiğinde mahkemece de tastik edilecek şirket yetkililerinin alacaklı taraflar ile görüşme kayyumlarca onandığı yada gerekli görüldüğü taktirde gerekli anlaşmaları yapma ve alacaklılar ile mutabakata varılması halinde sadece kayumlara ait olmak üzere alacaklar komitesi oluşturma görev ve yetkisinin verilmesine,
15) Kayyumlara şimdilik aylık 1.250,00’şer TL net ücret taktiri ile söz konusu ücretlerin her ayın 1 ile 5’i arasında peşin olarak şirket mali bünyesinden karşılanmasına,
16) Vesayet makamı olan mahkememizce gerekli görülmesi halinde kayyumların yetki ve görevlerinin yeniden ek karar ile düzenlenmesine,’
17) Kayyumların 15’er günlük süreler halinde ve gerek gördüklerinde vesayet makamı olan mahkememize rapor sunmalarına,
Açılan bu davanın yargılamasının 26/05/2016 günü saat 14:10’a bırakılmasına,
I.İ.K.’nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak
isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.