İstanbul Merkezli, Avitec Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti bir yıl süre ile iflas erteleme aldı, kayyum atandı.

Davacı AVİTEC ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle yapılan yargılamada;
Davanın kabulüne, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 546208-0 sicil no.sunda kayıtlı Avitec Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iflasının 27/01/2016 gününden itibaren TTK.nun 377. ve İİK.nun 179. Ve devamı maddeleri uyarınca 1 yıl süre ile ERTELENMESİNE,
İİK.nun 179/a maddesi uyarınca şirket ortaklar kurulunun şirket müdürlerinin, yönetim kurulunun ve diğer temsilcilerin her türlü karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyım onayına bağlanmasına,
Kayyım olarak re’sen Yurdakul Tunçer ve Alaaddin Güner’in atanmalarına, Kayyımların öncelikle şirket mal varlığının ve borçlarının defterini düzenlemek suretiyle görevleri sırasında alacaklılar arasında eşitliğin bozulmamasının gözetilmesine ve şirket mal varlığının azaltılmasının önlenmesi ile iyileştirme projesinin uygulanmasının da kayyımlarca gözetilmesine,
Davacı şirketin organlarının kambiyo senedi düzenlemek dahil hertürlü işlemlerinin ve tasarruflarının kayyımlar tarafından iyileştirme projesi çerçevesinde onaya tabi tutulmasına,
Şirket faaliyetlerinin kayyımlar tarafından sürekli olarak gözetim ve denetim altında tutulmasına, bu amaçla haftada en az 2 kez kayyımların şirket merkezinde çalışma yapmalarına,
Kayyımların 3’er aylık dönemlerde ve 1 yıllık erteleme süresinin sonunda mahkememize rapor sunmalarına,
İİK.nun 179/b-2 maddesindeki sınırlar içinde rehinli alacaklar için başlatılmış ve başlatılacak rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip hakkı hariç olmak üzere ve İİK.nun 206.maddesi uyarınca 1.sırada yer alan alacaklıların takip hakları saklı kalmak kaydıyla 6183 sayılı kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere davacı aleyhindeki tüm icra takiplerinin İİK.nun 179/b maddesi uyarınca durdurulmasına,
Taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehni ile temin edilmiş alacaklar nedeniyle yürütülen takiplerde rehinle karşılanmayan faizler olup satış talep edildiği takdirde satışın talep edildiği tarihten itibaren iflas ertelemenin bakiye süresi gözetilerek icra müdürlüğünce hesaplanacak teminatın davacı tarafça karşılanmasına, aksi takdirde satış yapılabilmesine dair karar ilan olunur.

avitec_elektronik

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.